Sundhedsydelser i andre EU-lande — patientrettigheder

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Kommissionen har vedtaget en række gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter relateret til direktiv 2011/24/EU. Disse omfatter:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 24. april 2011, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 25. oktober 2013.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45-65).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2011/24/EU er indarbejdet i grundteksten. Se den konsoliderede udgave.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1023 af 15. juli 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1765 for så vidt angår grænseoverskridende udveksling af data mellem nationale kontaktopsporings- og advarselsmobilapplikationer som led i bekæmpelsen af covid-19-pandemien (EUT L 227I af 16.7.2020, s. 1-9).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1765 af 22. oktober 2019 foranstaltninger til etablering, forvaltning og drift af netværket af nationale myndigheder, der er ansvarlige for e-sundhed, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2011/890/EU (EUT L 270 af 24.10.2019, s. 83-93).

Se den konsoliderede udgave.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (COM(2018) 651 final af 21.9.2018).

Kommissionens delegerede afgørelse 2014/286/EU af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier og betingelser, som europæiske netværk af referencecentre og de sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive medlemmer af et europæisk netværk af referencecentre, skal opfylde (EUT L 147 af 17.5.2014, s. 71-78).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/287/EU af 10. marts 2014 fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse af udvekslingen af oplysninger og ekspertise om etablering og evaluering af sådanne netværk (EUT L 147 af 17.5.2014, s. 79-87).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/329/EU af 26. juni 2013 om foranstaltninger til etablering, forvaltning og gennemsigtig drift af netværket af nationale myndigheder eller organer, der er ansvarlige for medicinsk teknologivurdering (EUT L 175 af 27.6.2013, s. 71-72).

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/52/EU af 20. december 2012 om foranstaltninger, der skal lette anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat (EUT L 356 af 22.12.2012, s. 68-70).

seneste ajourføring 14.09.2020