Beskyttelse af kalve opdrættet til slagtning

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/119/EF — mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve opdrættet til konsum.

HOVEDPUNKTER

Opdræt i grupper eller enkeltbåse

Dyrets vægt i kg

Areal i m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Sundhed

Foder

Overvågning af dyrene

Opstaldede kalve skal tilses mindst to gange dagligt, og mekanisk udstyr skal kontrolleres mindst en gang dagligt. Anvendes der et kunstigt ventilationssystem, skal der være installeret et alarmsystem (der skal afprøves jævnligt) og et reservesystem.

Belysning

I stalden skal der forefindes en passende naturlig eller kunstig belysning (svarende til varigheden af den naturlige belysning, der normalt findes mellem kl. 9 og kl. 17).

Tilsyn

Import

Dyr, der indføres i EU fra tredjelande, skal ledsages af et certifikat, der bekræfter, at de har fået en lige så god behandling som den, der kræves i EU.

Særlige regler

EU-landene kan på deres eget område anvende strengere regler end dem, der er fastlagt i dette direktiv. I sådanne tilfælde skal Kommissionen informeres om alle foranstaltninger på forhånd.

Forordningen om offentlig kontrol

Forordning (EU) 2017/625, som er EU's nye lovgivning om offentlig kontrol af levnedsmidler og foder, ændrer visse mindre tekniske detaljer i direktivet. Disse ændringer træder i kraft den 14. december 2019.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 4. februar 2009. Direktivet kodificerer og ophæver tidligere lovgivning (direktiv 91/629/EØF), som EU-landene skulle indarbejde i national lovgivning inden den 1. januar 1994.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7-13)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1-142)

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1-44)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 27.09.2017