Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1331/2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer

Forordning (EU) 2019/1381 om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGERNE?

HOVEDPUNKTER

Fælles procedure

Gennemførelse

Kommissionen havde to år fra vedtagelsen af forordningerne om tilsætningsstoffer, enzymer og aromaer, efter høring af EFSA om risikovurdering, til at færdigbehandle, hvordan den ville håndtere ansøgninger, herunder:

Åbenhed

Fortrolighed

Nødsituationer

Hvis der er opstår en nødsituation i forbindelse med et stof på listen, indleder Kommissionen EFSA’s fødevaresikkerhedsprocedurer.

Ledsagende lovgivning

Forordningen fra 2008 blev vedtaget samtidig med følgende ledsagende lovgivning, der går mere i detaljer med de tre kategorier:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGERNE FRA?

Forordning (EF) nr. 1331/2008 trådte i kraft den 20. januar 2009.

Forordning (EU) 2019/1381 træder i kraft den 27. marts 2021.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1331/2008 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1381 af 20. juni 2019 om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 2065/2003, (EF) nr. 1935/2004, (EF) nr. 1331/2008, (EF) nr. 1107/2009, (EU) 2015/2283 og direktiv 2001/18/EF (EUT L 231 af 6.9.2019, s. 1-28).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 7-15).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16-33).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34-50).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 01.10.2020