Anvendelse af enzymer i fødevarer (undtagen enzymer i tilsætningsstoffer)

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1332/2008 om fødevareenzymer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter harmoniserede bestemmelser for anvendelse af enzymer (*) i fødevarer. Disse bestemmelser er nødvendige for at beskytte menneskers sundhed og gøre det muligt at tilsætte enzymerne i hele EU.

Lovgivningen omfatter en EU-liste over godkendte enzymer, betingelserne for deres anvendelse i fødevarer og krav til mærkning.

HOVEDPUNKTER

Kun enzymer, der er angivet på EU-listen, må sælges og anvendes i fødevarer.

Godkendte enzymer må ikke være til fare for menneskers sundhed eller vildlede forbrugerne. De skal opfylde et tilstrækkeligt stort teknologisk behov i fremstillingen, forarbejdningen, tilberedningen, behandlingen, emballeringen, transporten eller opbevaringen.

Den godkendte liste indeholder information om enzymets navn og andre relevante oplysninger, de fødevarer det må tilsættes, betingelserne for dets anvendelse og eventuelle restriktioner eller særlige krav.

Særlige regler for mærkning gælder for enzymer, alt efter om de er bestemt til salg til offentligheden eller ej.

Oplysningerne skal være let synlige, let læselige, ikke kunne slettes og forståelige.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordningen, der ændrer tidligere lovgivning, trådte i kraft den 20. januar 2009.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Fødevareenzym: Et produkt, der er frembragt af planter, dyr eller mikroorganismer, og som kan udløse en biokemisk reaktion og anvendes i fremstillingen, forarbejdningen, tilberedningen, behandlingen, emballeringen, transporten eller opbevaringen af fødevarer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7-15)

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 1332/2008 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 11.01.2016