En adfærdskodeks for komplementaritet og arbejdsdeling i udviklingspolitikken

For at forbedre resultaterne af EU's udviklingssamarbejdspolitik forslår Kommissionen, at der vedtages en frivillig adfærdskodeks, der skal sikre en bedre arbejdsfordeling mellem de forskellige EU-donorer i udviklingslandene. Kodeksen bygger på elleve principper, der sigter på at mindske de administrative formaliteter, forene midlerne og anvende dem, hvor behovet er størst, samt fordele opgaverne, så der kan ydes mere, bedre og hurtigere bistand.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 28. februar 2007: EU-adfærdskodeks om arbejdsdeling i udviklingspolitik [KOM(2007] 72 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Meddelelsen opstiller en adfærdskodeks, der skal fremme komplementariteten og arbejdsdelingen blandt EU-donorerne (Unionen og medlemsstaterne) i udviklingslandene. Adfærdskodeksen blev vedtaget den 15. maj 2007 af Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet. Her ændrede Rådet visse punkter i Kommissionens forslag og tilføjede bl.a. et ellevte princip til de foreslåede ti principper.

Det viser sig ofte, at donorerne er koncentrerede i de samme lande og inden for de samme sektorer, hvilket kan medføre høje administrations- og transaktionsomkostninger for partnerlandene og svække den politiske dialog samt mindske gennemsigtigheden og øge risikoen for korruption. Derimod er der andre lande, der næsten er overset af donorerne.

Adfærdskodeksen fastlægger de operationelle principper for komplementaritet i udviklingspolitikken. Da der ikke findes en internationalt anerkendt definition af komplementaritet, forklarer Kommissionen det som en optimal arbejdsdeling mellem forskellige aktører, hvormed der kan opnås en optimal udnyttelse af menneskelige ogfinansielle ressourcer. Dette indebærer, at de enkelte donorer koncentrerer deres bistand om de områder, hvor netop de kan tilføre den største merværdi.

Kodeksen er baseret på god praksis i marken og er udarbejdet i nært samarbejde med eksperter fra medlemsstaterne. Den bygger på principperne i Paris-erklæringen om effektivitet i udviklingssamarbejdet (ejerskab, harmonisering og tilpasning af støtten, resultatbaseret forvaltning og gensidig ansvarlighed (DE) (EN) (ES) (FR)) samt de supplerende mål og værdier, der er lagt vægt på i den europæiske konsensus.

Kodeksen foreslår en række brede retningslinjer, der udstikker principperne for komplementaritet i udviklingsbistanden. Den hviler således på elleve grundlæggende principper:

Kommissionen forventer, at EU i kraft af adfærdskodeksen vil få mulighed for at bane vejen for komplementaritet og arbejdsdeling i den internationale harmoniserings- og tilpasningsproces, der blev lanceret med Paris-erklæringen.

Kommissionens delegationer og medlemsstaternes lokalkontorer spiller en vigtig rolle for en vellykket gennemførelse af kodeksen. Der vil desuden blive foretaget en årlig opfølgning på grundlag af stikprøver i de pågældende lande, det reviderede EU-donoratlas og EU-rapporten om udvikling.

Adfærdskodeksen er et dynamisk dokument, som regelmæssigt vil blive taget op til revision inden 2010 på grundlag af erfaringerne med gennemførelsen og opfølgningen af resultaterne.

Kontekst

Målet om at fremme arbejdsdelingen i EU's udviklingspolitik er ikke noget nyt. Rådet vedtog allerede i 1995 og 1999 resolutioner om komplementariteten mellem den fælles udviklingspolitik og medlemsstaternes politikker. Erklæringen fra november 2000 om EF's udviklingspolitik var det næste forsøg på at opnå operationel komplementaritet mellem Kommissionen og medlemsstaterne under hensyntagen til de områder, hvor EU's aktioner kunne tilføre en merværdi. Dette forsøg rejste imidlertid visse politiske og operationelle problemer. I 2004 besluttede EU at udarbejde en operationel strategi for komplementaritet, som resulterede i denne meddelelse. Tilsagnet til større komplementaritet er desuden blevet et centralt element i den europæiske konsensus om udvikling og i handlingsplanen til forbedring af bistandens effektivitet.

Dokumentets nøglebegreber

Seneste ajourføring: 27.10.2011