EU’s globale strategi for valghandlinger og valgovervågning

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2000) 191 endelig) om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning

Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN OG ARTIKLEN I TRAKTATEN?

Meddelelsens formål er at definere en sammenhængende politisk linje om EU-bistand til valghandlinger* og valgovervågning* ved hjælp af en strategisk og metodisk tilgang, som tager højde for tidligere erfaringer.

Artikel 2 i TEU fastlægger EU’s værdier: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder mindretallets rettigheder.

HOVEDPUNKTER

Retten til at deltage i landets styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter er knæsat i verdenserklæringen om menneskerettighederne (FN’s menneskerettighedserklæring). Når der tales om valg, forstås der ved god forvaltningsskik et hensigtsmæssigt lovgivningsgrundlag og regelsæt. For at sikre respekt for retsstatsprincippet kræves der også en åben og ansvarlig valgadministration, navnlig uafhængigt tilsyn og kontrol. Det er også vigtigt, at borgerne er velinformerede og deltager i valgprocessen. Kriterierne i FN’s menneskerettighedserklæring for begrundelse for at overvåge valghandlinger er internationalt anerkendte. Valg skal være frie, retfærdige, ærlige, periodiske og afholdes ved hemmelig afstemning.

EU’s støtte til menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet er forankret i EU’s traktater. Det siges klart i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, at EU bygger på principper såsom frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og retsstaten, der er fundamentale værdier, som er fælles for alle EU-lande. Valgmissioner betragtes som en del af EU’s mandat.

Tidligere erfaringer

I meddelelsen findes en oversigt over de erfaringer, man i årene fra 1993 til 2000 har gjort med EU’s bistand til valghandlinger og valgovervågning:

Anbefalinger for den fremtidige indsats

Meddelelsen lægger vægt på, at EU bør vedtage en strategi for bistand til valghandlinger og valgovervågning, som:

En beslutning om at udsende observatører fra EU bør træffes på grundlag af en evaluering af, hvorvidt dette er tilrådeligt, gennemførligt og formålstjenligt. I bilag III til meddelelsen har Rådet defineret kriterierne for en sådan beslutning. Forudsætningerne for, at observatørerne kan udføre deres arbejdsopgaver, findes også i dette bilag.

Beslutningen om at tilbyde overvågning af en valghandling kunne baseres på følgende kriterier:

Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse og oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten har sidstnævnte taget aktiv del i valgovervågning, i tæt samarbejde med Kommissionens kompetente tjenestegrene (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter, som deler lokation med EU-Udenrigstjenesten).

For så vidt angår finansiering af delegationerne undersøges forskellige muligheder for at fremskynde og forenkle beslutningstagningen om bevilling af midler og gennemførelse af foranstaltninger.

Meddelelsen fastslår, at de aftalte kriterier for udvælgelse af valgobservatørerne (bilag IV) og adfærdskodeksen for dem (bilag III) er et godt grundlag for rekruttering af observatører.

Retningslinjer for vellykket gennemførelse

I meddelelsen understreges det, at følgende faktorer er vigtige for at få godt et resultat af såvel bistand til valghandlinger som valgovervågning:

I meddelelsen henstilles det i forbindelse med vurderingen af valgresultater, at der lægges vægt på de kriterier, der er udarbejdet i bilag III.

For at gøre EU’s indsats i forbindelse med valghandlinger mere synlig foreslås det i meddelelsen, at:

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Bistand til valghandlinger: teknisk og materiel støtte til afvikling af valghandlinger, herunder bistand til etablering af retlige rammer for valget, registrering af politiske partier eller vælgere og til borgeruddannelse for lokale valgobservatører og journalister. Bistand til valghandlinger supplerer valgovervågning.
Valgovervågning: tager sigte på at:

Dette bygger på principperne om fuld dækning, upartiskhed, gennemsigtighed og professionel adfærd.

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — Afsnit I — Fælles bestemmelser — Artikel 2 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 17).

Meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning (KOM(2000) 191 endelig af 11.4.2000).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om EU-valgobservationsmissioner: mål, praksis og fremtidige udfordringer (EUT C 271E af 12.11.2009, s. 31-38).

Rådets konklusioner om valgbistand og valgovervågning — kommuniké fra Rådet (udviklingssamarbejde), s. I-V af 31. maj 2001 (ikke offentliggjort i EFT).

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning (EFT C 343 af 5.12.2001, s. 270-277).

seneste ajourføring 02.03.2018