EU's udgiftsvagthund: Hvordan fungerer Den Europæiske Revisionsret

 

RESUMÉ

Den Europæiske Revisionsret reviderer Den Europæiske Unions (EU) indtægter og udgifter. Den sikrer EU's ansvarlighed over for skatteyderne. Artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde definerer Rettens rolle. Retten udarbejder sin egen forretningsorden, der efterfølgende skal godkendes af Rådet.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORRETNINGSORDEN?

Den fastsætter Den Europæiske Revisionsrets interne arbejde. Ordenen dækker aspekter såsom:

Rettens organisation (udnævnelser, mandater, Rettens opgaver, valg af formand)

forretningsgang (Rettens og afdelingernes møder, Rettens beslutninger, afdelinger og udvalg, revisioner og forberedelse af beretninger, udtalelser, bemærkninger og revisionserklæringer).

HOVEDPUNKTER

Sammensætning og organisation

Retten er et kollegium, dvs. at dens medlemmer i fællesskab er ansvarlige for de beslutninger og foranstaltninger, der træffes. Den består af 28 medlemmer — ét fra hvert EU-land. Medlemmerne udnævnes for en periode på seks år (der kan fornys). For at blive udnævnt, skal medlemmerne tilhøre eller have tilhørt et eksternt revisionsorgan i deres eget EU-land eller være særligt kvalificeret til denne stilling. De udfører deres opgaver ved Revisionsretten fuldstændig uafhængigt.

Medlemmerne vælger én af dem som Formand for en periode på tre år (der kan fornys). Hans/hendes opgaver omfatter:

indkaldelse til og mødeleder af Rettens møder

sikring af, at Rettens beslutninger gennemføres

sikring af, at Rettens kontorer, herunder protokol og besøg, kommunikation, juridiske spørgsmål og intern revision, fungerer hensigtsmæssigt, og at Rettens opgaver varetages på forsvarlig måde

udpeger den person, der skal repræsentere Retten i alle tvistemål

repræsentation af Retten i dens forbindelser udadtil og i dens forbindelser til andre europæiske institutioner.

Retten har en generalsekretær, der er ansvarlig for den daglige ledelse af Rettens sekretariat samt for administration, finansiering og støtte, personalet, informationsteknologi og oversættelse.

Retten består også af afdelinger og udvalg. Afdelingerne vedtager udtalelser, udarbejder særberetninger og bestemte årsberetninger. De forbereder desuden årsberetninger om EU's budget samt om De Europæiske Udviklingsfonde, der efterfølgende vedtages af Retten. Udvalgene (f.eks. administrationsudvalget og revisionsudvalget) behandler administrative spørgsmål og beslutninger om forhold vedrørende kommunikation og strategi.

Rettens opgaver

Retten reviderer lovligheden og den formelle rigtighed af indtægter og udgifter for EU og dens organer, samt at EU's budget varetages på en forsvarlig måde. Dens rolle som EU's uafhængige eksterne revisor er at kontrollere, at der er korrekt redegjort for EU's midler, at de er opkrævet og brugt i henhold relevante regler og forordninger, og at man har opnået værdi for pengene.

Dens revisioner udføres med henblik på både at styrke den økonomiske forvaltning og gøre de europæiske borgere opmærksom på, hvordan de offentlige midler anvendes.

Revisioner

De er

baseret på regnskabsbilag og, om nødvendigt, udført på stedet i de andre europæiske institutioner

udført på stedet hos enhver organisation, der forvalter indtægter eller udgifter på EU's vegne

udført i de EU-lande og lande over hele verden, herunder hos enhver fysisk eller juridisk person, der modtager betalinger fra EU's budget.

I sin rolle som EU's eksterne revisor samarbejder Retten med de nationale myndigheder og de europæiske institutioner. Derudover kan den anmode om alle de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan udføre sin opgave, fra EU's institutioner og organer samt organisationer, der modtager betalinger fra det europæiske budget eller fra de nationale revisionsinstitutioner.

Arbejdsprogrammer

Hvert år vedtager Retten et arbejdsprogram, hvoraf dens prioriteter vedrørende revisionsopgaver fremgår. Programmet bliver offentliggjort og fremlagt for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg af Rettens formand.

Den årlige dechargeprocedure

Revisionsretten har ingen dommerembede og har derfor ingen bemyndigelse til at pålægge sanktioner. Efter afslutningen på hvert regnskabsår, udarbejder den en årsberetning, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Denne beretning vedrører de kompetente institutioners forvaltning af EU's budget og De Europæiske Udviklingsfonde. Den er en afgørende del af Europa Parlamentets beslutningsproces i forbindelse med at give Kommissionen decharge for budgettet.

Revisionsretten giver også Rådet og Parlamentet en revisionserklæring om regnskabets pålidelighed, og den attesterer, at budgettet er anvendt godt i henhold til reglerne og forordningerne. Derudover kan Retten til enhver tid fremkomme med bemærkninger, navnlig i form af særberetninger, til særlige spørgsmål og på begæring fra en af de øvrige europæiske institutioner afgive udtalelser eller andre revisionsbaserede dokumenter.

Retten træffer sin beslutning om vedtagelse af årsberetningen på et retsmøde ved et flertal af medlemmerne. Møderne er ikke offentlige, medmindre der træffes anden afgørelse. Den kan også i hvert enkelt tilfælde beslutte at vedtage beslutninger ved skriftlig procedure.

Revisionsretten aflægger beretninger om uregelmæssigheder i brugen af EU's midler og henviser enhver sag om mistanke om svig, der er fremkommet under dens revisioner, til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

HVORNÅR TRÅDTE FORRETNINGSORDENEN I KRAFT?

Fra den 1. juni 2010.

BAGGRUND

Revisionsretten blev oprettet i 1977, og siden 1992 har den været en selvstændig EU-institution. Den er baseret i Luxembourg.

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Forretningsorden for Revisionsretten for Den Europæiske Union

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forretningsorden for Revisionsretten for Den Europæiske Union

1.6.2010

-

EUT L 103 af 23.4.2010, s. 1-6

seneste ajourføring 15.10.2015