EU-typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2007/46/EF — godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det giver EU-landene et fælles sæt regler for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

Det gør typegodkendelse obligatorisk for alle kategorier af hele køretøjer, herunder dem, der bygges i flere stadier. Det fastlægger:

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på biler, varevogne, lastbiler og busser, der nu dækkes fuldt ud af de harmoniserede EU-krav.

Procedure

Tekniske krav

Direktivet dækker hovedsageligt den administrative procedure, der skal følges i forbindelse med godkendelsen af køretøjer. De faktiske tekniske krav, som afprøvningen af køretøjer skal gælde for, er dækket af andre EU-tekster, der er angivet i bilag IV til dette direktiv. Disse tekster kan for eksempel:

I 2017 vedtog Europa-Kommissionen forordning (EU) 2017/1151 og (EU) 2017/1154. De sikrer, at nye køretøjsmodeller fra den 1. september 2017 skal bestå nye og mere pålidelige emissionstest under faktiske køreforhold (»Emission ved faktisk kørsel«).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 29. oktober 2007. Afhængigt af køretøjets klasse trådte direktivet gradvist i kraft i perioden 2009-2014. Det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 28. april 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Godkendelse af en tredjemand: en godkendelse opnået fra en tredjemand såsom et godkendt uafhængigt organ, der er godkendt af hvert enkelt EU-land.
Gensidig anerkendelse: EU-lande anerkender typegodkendelsesattester udstedt af udpegede myndigheder i andre EU-lande.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1-160).

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2007/46/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1-643).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EU) 2017/1154 af 7. juni 2017 om ændring af Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008, Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF for så vidt angår emission ved faktisk kørsel fra lette personkøretøjer og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 708-732).

Berigtigelse.

Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 af 12. december 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (EUT L 349 af 29.12.2017, s. 1-247).

seneste ajourføring 10.04.2018