Definition af små og mellemstore virksomheder (SMV)

1) MÅL

At definere mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder efter antal ansatte, omsætning eller balance samt deres uafhængighed med henblik på bedre at kunne tilpasse foranstaltninger, som vedrører dem.

2) DOKUMENT

Kommissionens henstilling (96/280/EF), af 3. april 1996, vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 107 af 30.4.1996].

3) RESUMÉ

Kommissionen henvender sig til medlemsstaterne, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond og anmoder dem om at anvende en fælles definition af små og mellemstore virksomheder. Medlemsstaterne og disses finansielle institutioner er dog ikke forpligtet til at overholde denne definition. Den skal dog overholdes, når der er tale om statsstøtte, med henblik på at kunne opnå præferencebehandling for SMV'er i forhold til andre virksomheder, hvis en sådan præferencebehandling er hjelmet i fællesskabslovgivningen.

Ved uafhængige virksomheder forstås virksomheder, hvor en enkelt virksomhed eller flere virksomheder i fællesskab, der ikke opfylder definitionerne på en SMV eller en lille virksomhed, alt efter tilfældet, ikke besidder 25 % eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne. Denne tærskel kan overskrides i følgende to tilfælde:

Henstillingen opstiller følgende definitioner:

Kategoriseringen som mellemstor virksomhed, lille virksomhed eller mikrovirksomhed bortfalder kun, såfremt tærsklerne overskrides i to på hinanden følgende hele regnskabsår.

Europa-Kommissionen kan ændre henstillingen, bl.a. tærskelhøjden, når den ønsker det, normalt hvert fjerde år.

Kommissionen anvender denne definition i alle fællesskabsprogrammer, der iværksættes vedrørende små og mellemstore virksomheder.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Sidste frist for gennemførelse i national ret

Henstilling 98/280/EF

30.4.96

31.12.98

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) [Den Europæiske Unions Tidende L 124 af 20.5.2003].

Fra 1. maj 2005 erstatter henstillingen Kommissionens henstilling 96/280/EF af 3. april 1996.

Seneste ajourføring: 06.03.2003