Europæisk standardisering

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Forordningen indfører regler vedrørende:

Forordningen omhandler både standarder for produkter og tjenesteydelser, og i de krævede egenskaber for produkter og tjenesteydelser indgår beskyttelse af miljøet og folkesundheden.

Bred deltagelse i processen til fastsættelse af standarder

Standardiseringsanmodninger til de europæiske standardiseringsorganisationer

Kommissionen kan anmode en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde et udkast til en europæisk standard, som skal være markedsdrevet og tage højde for offentlige interesser og EU’s politiske målsætninger. Kommissionen fastsætter de krav og tidsfrister, der skal overholdes. EU-landene fremsender til Kommissionen alle anmodninger fremsat til standardiseringsinstitutionerne om udarbejdelse af tekniske specifikationer eller en konkret produktstandard, hvorefter udkast til tekniske bestemmelser kan udarbejdes.

Anerkendelse og anvendelse af tekniske specifikationer

Offentlige myndigheder skal anvende alle relevante tekniske specifikationer ved indkøb af hardware, software og informationsteknologitjenester. De tekniske specifikationer har opnået markedsaccept og hindrer ikke interoperabilitet med eksisterende EU-standarder eller internationale normer.

Årligt arbejdsprogram samt indsigelser mod harmoniserede standarder

Det årlige arbejdsprogram fastsætter strategiske prioriteter og tager samtidig højde for EU’s langsigtede vækststrategier. Kommissionen etablerer et underretningssystem for alle interessenter for dermed at sikre behørig høring og markedsrelevans forud for vedtagelse af det årlige arbejdsprogram eller anmodninger om standardisering, og før der træffes afgørelser vedrørende formelle indsigelser mod harmoniserede standarder fra EU-landene eller Europa-Parlamentet.

Rapportering

De europæiske standardiseringsorganisationer fremsender årligt en rapport til Kommissionen om gennemførelse af denne forordning.

Ændringer siden offentliggørelse

Forordningen er siden offentliggørelsen blevet ændret, så den eksplicit dækker følgende specifikke standarder:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2013.

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12-33).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1025/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020 (KOM(2011) 311 endelig udg. af 1.6.2011).

seneste ajourføring 22.05.2019