Hedgefonde, private equity-fonde — regler for forvaltere

RESUMÉ AF:

Forvaltere af alternative investeringsfonde — direktiv 2011/61/EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger den retlige ramme for tilladelse til, tilsyn med og overvågning af forvaltere af en række alternative investeringsfonde (FAIF), herunder hedgefonde og private equity-fonde.

HOVEDPUNKTER

Undtagelser fra anvendelsesområdet: Direktivet opremser en række enheder, som det ikke finder anvendelse på, herunder:

holdingselskaber (som beskrevet i direktivet)

forvaltningen af pensionskasser

ordninger for medarbejderdeltagelse eller opsparingsordninger

overnationale institutioner

nationale centralbanker

forsikringsaftaler.

Markedsføringspas: FAIF’ere kan »markedsføre« deres ydelser i forskellige EU-lande på baggrund af én enkelt godkendelse. Når en FAIF er godkendt i ét EU-land og overholder reglerne i direktivet, har FAIF’en ret til at forvalte eller markedsføre fonde til professionelle investorer i hele EU.

Tilladelser til at operere i EU. Forvaltere af fonde skal have tilladelse fra den kompetente myndighed i deres EU-hjemland. For at opnå tilladelse, skal FAIF’erne overholde et minimumskapitalkrav i form af likvide eller kortfristede aktiver.

Depositar: FAIF’er skal sikre, at de fonde, de forvalter, udpeger en uafhængig depositar, f.eks. en bank eller et investeringsselskab, der har ansvaret for at føre tilsyn med fondens aktiviteter og sikre, at fondens aktiver nyder passende beskyttelse.

Risikostyring og tilsyn: FAIF’er skal tilfredsstille den kompetente myndighed med hensyn til deres interne systemers robusthed, hvad angår risikostyring. Dette omfatter et krav om jævnligt at offentliggøre de vigtigste markeder og instrumenter, som de handler på og med, deres primære eksponeringer og risikokoncentrationer.

Behandling af investorer: Med henblik på at opfordre til omhu blandt investorerne skal FAIF’er levere en tydelig beskrivelse af deres investeringspolitik, herunder beskrivelser af typer af aktiver og brugen af gearing. Der skal stilles en årsrapport for regnskabsåret til rådighed for investorer på anmodning.

Gearede fonde: Direktivet indfører særlige krav vedrørende gearing, dvs. brug af gæld til at finansiere en investering. Kompetente myndigheder har ret til at sætte grænser for gearing for at sikre stabiliteten af det finansielle system.

Private equity-fonde: Når en AIF får kontrol med et unoteret selskab eller en udsteder, er FAIF’en underlagt bestemmelser til at forhindre selskabstømning. I en periode på to år skal FAIF’en agere imod udlodning, kapitalnedsættelse, indløsning af andele eller selskabets erhvervelse af egne aktier.

Fonde og forvaltere med hjemsted i ikke-EU-lande: Med forbehold for betingelserne i direktivet kan »markedsføringspasset« udvides til FAIF’er uden for EU og til markedsføring af ikke-EU-fonde, der forvaltes af FAIF’er enten inden eller uden for EU.

Opt-out for mindre fonde: EU-lande kan vælge, at direktivet ikke skal anvendes på mindre FAIF’er, dvs. fonde med forvaltede aktiver på under 100 mio. EUR, hvis de benytter gearing, og aktiver under 500 mio. EUR, hvis de ikke gør. Mindre fonde er dog underlagt mindstekrav vedrørende registrering og rapportering.

En række delegerede foranstaltninger og gennemførelsesforanstaltninger vedtaget efterfølgende af Europa-Kommissionen yder teknisk vejledning om anvendelsen af direktivet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Den 21. juli 2011.

Det skal være gennemført i EU-landenes nationale lovgivninger inden den 22. juli 2013.

BAGGRUND

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1-73)

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2011/61/EU, er blevet integreret i det oprindelige dokument. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (EUT L 83 af 22.3.2013, s. 1-95)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Kommissionens udøvelse af delegerede beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 56 i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 (COM(2015) 383 final af 3.8.2015)

seneste ajourføring 28.10.2015