Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

 

RESUMÉ

I slipstrømmen på den globale finansielle krise i 2008 indførte Den Europæiske Union (EU) en lovgivning for at styrke EU’s ordninger for tilsyn med den finansielle sektor. Lovgivningen var udarbejdet med henblik på at genoprette tilliden til det finansielle system og for at forebygge enhver risiko, der kunne destabilisere det globale finansielle system.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) som en del af Det nye Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), der også omfatter:

tilsynsmyndighederne i EU-landene.

Den nye tilsynsstruktur omfatter desuden en forordning, der giver Den Europæiske Centralbank (ECB) visse særlige opgaver om at støtte ESRB.

HOVEDPUNKTER

Mandatperiode, mål og opgaver

ESRB har base i Frankfurt am Main (Tyskland). Det er ansvarligt for at overvåge og analysere risici i det finansielle system som helhed (også kendt som makrotilsyn). For at nå dette skal ESRB især:

afdække systemiske risici og klassificere dem efter prioritet

udstede advarsler, hvis sådanne systemiske risici anses for betydelige, og offentliggøre disse advarsler, hvis det er relevant

anbefale afhjælpende tiltag som svar på de afdækkede risici

udstede en fortrolig advarsel og vurdering til Rådet, når ESRB vurderer, at der sandsynligvis vil opstå en krisesituation

overvåge foranstaltninger, der er truffet som reaktion på advarsler og henstillinger

koordinere sit arbejde med internationale finansielle organisationer som Den Internationale Valutafond og Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB).

Organisering

ESRB har følgende struktur:

et almindeligt råd, der sikrer, at opgaver udføres ved at træffe de nødvendige beslutninger

en styringskomité, der bidrager til beslutningstagningen

et sekretariat, der er ansvarligt for det daglige arbejde og for at yde støtte

et rådgivende videnskabeligt udvalg og et rådgivende teknisk udvalg, der yder rådgivning og bistand.

ESRB har en formand, der repræsenterer ESRB eksternt, og to næstformænd. Den Europæiske Centralbank (ECB) yder analytisk, statistisk, logistisk og administrativ støtte til ESRB ved at bistå ESRB’s sekretariat.

Advarsler og henstillinger

I tilfælde af en betydelig systemisk risiko for opfyldelse af målsætningen udsteder ESRB advarsler og, hvor det er relevant, henstillinger om afhjælpende tiltag, herunder, hvor det er relevant, lovgivningsinitiativer. Disse advarsler eller henstillinger er især rettet til:

EU som helhed

ét eller flere EU-lande

én eller flere europæiske tilsynsmyndigheder

én eller flere nationale tilsynsmyndigheder eller

Europa-Kommissionen i forbindelse med relevant EU-lovgivning.

Henstillingernes adressater skal følge disse eller komme med en forklaring på enhver manglende handling. Hvis ESRB beslutter, at dets henstilling ikke er blevet fulgt, eller at adressaterne ikke har givet en passende begrundelse for deres manglende handling, skal udvalget i fortrolighed underrette adressaterne, Rådet og, hvis det er relevant, den berørte europæiske tilsynsmyndighed.

Videreudvikling af det europæiske grænseovervågningssystem

Efterhånden som den finansielle krise udviklede sig og forværrede statsgældskrisen i euroområdet i 2010-2011, blev der behov for yderligere integration af banksystemerne i euroområdet. Derfor, og på baggrund af Kommissionens køreplan til oprettelse af en bankunion, blev følgende europæiske institutioner oprettet:

en fælles tilsynsmekanisme (FTM), der gør ECB til den centrale tilsynsmyndighed for bankerne i euroområdet (ca. 6 000 banker). Lande uden for euroområdet kan også beslutte at deltage

en fælles afviklingsmekanisme (SRM), der har til formål at sikre behørig afvikling af nødlidende banker, der er dækket af FTM, uden brug af skatteydernes penge.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 16. december 2010.

BAGGRUND

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1092/2010

16.12.2010

-

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1-11

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici’s funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162-164)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120-161). Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 26.10.2015