Oprettelse af bankafviklingsfonde

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2010) 254 endelig) — Bankafviklingsfonde

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den beskriver Europa-Kommissionens hensigt med oprettelsen af bankafviklingsfonde.

HOVEDPUNKTER

Hvilken rolle spiller bankafviklingsfonde?

Hvordan kan bankafviklingsfonde finansieres?

Kommissionen er af den opfattelse, at mekanismen for finansiering af en fond skal skaffe de nødvendige midler, samtidig med at ansvarlige dispositioner tilskyndes.

Tre punkter kan udgøre grundlaget for beregning af bidrag til bankafviklingsfonde:

Hvilke forvaltningsmetoder bør benyttes til bankafviklingsfonde?

Hvordan kan bankafviklingsfonde integreres i en ny ramme for finansiel stabilitet?

Fastlæggelse af en fælles strategi for bankafviklingsfonde

Udviklinger siden 2010

Efter offentliggørelsen af denne meddelelse har Europa-Kommissionen udstedt en række forslag til lovgivning, der skal håndtere afvikling af banker. I 2014 blev der i EU vedtaget:

BAGGRUND

Med henblik på at reducere antallet af nødlidende banker som følge af den finansielle krise i oktober 2008 ydede EU-landenes regeringer statsstøtte for at støtte den finansielle sektor. Denne støtte har i høj grad påvirket skatteyderne og har øget EU-landenes statsgæld. Oprettelsen af afviklingsfonde bør forebygge, at statsstøtte fremover bliver benyttet til at afvikle nødlidende finansielle institutioner.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Bankafviklingsfonde (KOM(2010) 254 endelig af 26.5.2010)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) (EUT L 173 af12.6.2014, s. 149-178)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2014/49/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190-348)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1-90)

seneste ajourføring 20.02.2017