Forsikring og genforsikring

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

I Solvens II-direktivet fastsættes krav til forsikringsselskaber om tilstrækkelige ressourcer. Det fastsætter desuden regler vedrørende ledelse og tilsyn.

HOVEDPUNKTER

Direktivet omfatter skadeforsikrings-, livsforsikrings og genforsikringsselskaber.

Godkendelse

Forsikringsselskaber må udføre deres aktiviteter efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden i det pågældende land. Tilladelsen gælder i hele EU.

Kapitalkrav

Forsikringsselskaber skal være i besiddelse af en kapitalbeholdning, der står i forhold til deres risikoprofil, for at sikre, at de har tilstrækkelige finansielle ressourcer til at modstå finansielle vanskeligheder. De skal overholde følgende kapitalkrav:

Hvis selskabet ikke overholder de to kapitalkrav, skal tilsynsmyndigheden gribe ind.

Risikostyringssystem

Et passende ledelsessystem

Forsikringsselskaber skal have indført et passende og gennemsigtigt ledelsessystem med en klar fordeling af ansvarsområder. De skal have administrativ kapacitet til at varetage forskellige opgaver, herunder risikostyring, overholdelse af lovgivningen og intern revision.

Vurdering af egen risiko og solvens

Forsikringsselskaber skal regelmæssigt gennemføre vurderinger af deres egen risiko og solvens. Denne vurdering omfatter behov for risikosolvens i forhold til risikoprofilen og overholdelse af kravene til finansielle ressourcer.

Kontrol

Tilsynsmæssig kontrol

Lovgivningen fastlægger en »tilsynsproces«, der gør tilsynsmyndighederne i stand til at kontrollere og vurdere forsikringsselskabernes overholdelse af reglerne. Formålet er at hjælpe tilsynsmyndighederne med at identificere selskaber, der kan komme i vanskeligheder. Forsikringsselskaber skal desuden offentliggøre visse oplysninger.

Koncerntilsynsførende

Hver koncern — et selskab med enheder, der præsterer tjenesteydelser i et eller flere EU-lande — skal have en koncerntilsynsførende, der har specifikke ansvarsområder, og som arbejder tæt sammen med de involverede nationale tilsynsmyndigheder.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 1. januar 2016.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1-155).

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2009/138/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1542 af 8. juni 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for visse aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (infrastrukturvirksomheder) (EUT L 236 af 14.9.2017, s. 14-21).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35-80).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37-85).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1-797).

Efterfølgende ændringer og rettelser af delegeret forordning (EU) 2015/35 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed) (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 1-61).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/58/EU af 11. december 2013 om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I) (EUT L 341 af 18.12.2013, s. 1-3).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU af 12. september 2012 om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (EUT L 249 af 14.9.2012, s. 1-2).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 113-141).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 05.10.2018