Short selling af værdipapirer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Forordningen:

Gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter

Covid-19-pandemien — ESMA-afgørelser

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. november 2012.

BAGGRUND

I en tid med manglende finansiel stabilitet indebærer visse finansielle transaktioner som f.eks. short selling og credit default swaps risikoen for at forværre faldet i aktiekurserne, især i finansielle institutioner, på en måde, der kan true deres levedygtighed og skabe risici for hele det finansielle system. En sådan ustabilitet på de finansielle markeder kan sprede sig til realøkonomien.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Short selling: en transaktion, hvor en finansiel institution sælger et finansielt produkt, den har lånt, med det formål at købe det tilbage senere. Institutionen håber, at prisen på produktet i mellemtiden er faldet, så den skal betale mindre end den pris, den fik ved salget.
Credit default swaps: meget risikable, ikke-regulerede derivater.
Ekstraordinære omstændigheder: indenfor rammerne af denne forordning:
Naked short selling: anses for at være mere risikable end normal short selling – hvor sælgeren ikke engang har lånt det finansielle produkt i første omgang.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1-24).

Efterfølgende ændringer til forordning (EU) nr. 236/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds afgørelse (EU) 2020/525 af 16. marts 2020 om at pålægge fysiske eller juridiske personer, som har korte nettopositioner, midlertidigt at sænke meddelelsestærsklerne for korte nettopositioner i den udstedte aktiekapital i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, over en vis tærskelværdi med henblik på at underrette de kompetente myndigheder, jf. artikel 28, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 116 af 15.4.2020, s. 5-13).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1-7).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 918/2012 af 5. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps med hensyn til definitioner, beregning af korte nettopositioner, dækkede credit default swaps på statsobligationer, meddelelsestærskler, likviditetstærskler for suspension af begrænsninger, betydelige fald i værdien for finansielle instrumenter og negative hændelser (EUT L 274 af 9.10.2012, s. 1-15).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 919/2012 af 5. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoden til beregning af faldet i værdien af likvide aktier og andre finansielle instrumenter (EUT L 274 af 9.10.2012, s. 16-17).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2012 af 29. juni 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fremgangsmåden for offentliggørelse af nettopositioner i aktier, formatet for oplysninger, som skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed vedrørende korte nettopositioner, typer af aftaler, ordninger og foranstaltninger for i tilstrækkelig grad at sikre, at aktier eller statsobligationer er til rådighed for afvikling, og datoen og perioden for bestemmelse af det primære handelssystem for en aktie i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (EUT L 251 af 18.9.2012, s. 11-18).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for meddelelses- og offentliggørelseskrav vedrørende korte nettopositioner, de oplysninger, som skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om korte nettopositioner, og metoden til beregning af omsætningen for at fastslå, hvilke aktier der er fritaget (EUT L 251 af 18.9.2012, s. 1-10).

seneste ajourføring 18.12.2020