Short selling af værdipapirer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den har til formål at regulere visse aspekter af short selling* og credit default swaps* i Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

I en tid med manglende finansiel stabilitet indebærer visse finansielle transaktioner som f.eks. short selling, »naked short selling«* og credit default swaps risikoen for at forværre faldet i aktiekurserne, især i banker, på en måde, der kan true deres levedygtighed og skabe risici for hele banksystemet.

En sådan ustabilitet på de finansielle markeder kan sprede sig til realøkonomien.

Forordningen etablerer strenge regler for short selling og visse aspekter af credit default swaps, proportionalt med de tilknyttede risici, herunder:

Krav om offentliggørelse – Finansielle institutioner skal offentliggøre visse short selling-transaktioner til bankmyndighederne. Større transaktioner – over en bestemt tærskel – skal offentliggøres til markederne.

I perioder med ekstraordinær manglende finansiel stabilitet kan de kompetente myndigheder i et hvilket som helst EU-land midlertidigt begrænse short selling, hvis kursen på de pågældende værdipapirer falder betydeligt.

En foreslået suspension skal meddeles de andre nationale myndigheder og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, som derefter skal afgive en udtalelse om det.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. november 2012.

* VIGTIGE BEGREBER

Short selling: En transaktion, hvor en finansiel institution sælger et finansielt produkt, den har lånt, med det formål at købe det tilbage senere. Institutionen håber, at prisen på produktet i mellemtiden er faldet, så den skal betale mindre end den pris, den fik ved salget.

Credit default swaps: Meget risikable, ikke-regulerede derivater.

Naked short selling: Anses for at være mere risikable end normal short selling – hvor sælgeren ikke engang har lånt det finansielle produkt i første omgang.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1–24)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 236/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1–7)

seneste ajourføring 04.11.2016