Spiritus’ geografiske oprindelse

Med henblik på at beskytte forbrugere og udvikle spiritussektoren* har Den Europæiske Union (EU) oprettet en retlig ramme, der sikrer ensartede regler i hele EU om markedsføring af spiritus.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89

RESUMÉ

Med henblik på at beskytte forbrugere og udvikle spiritussektoren* har Den Europæiske Union (EU) oprettet en retlig ramme, der sikrer ensartede regler i hele EU om markedsføring af spiritus.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus og også om beskyttelsen af geografiske betegnelser. Den finder anvendelse på al spiritus, uanset om den er fremstillet i EU eller et ikke-EU-land.

HOVEDPUNKTER

VIGTIGE BEGREBER

* Spiritus: alkoholholdige drikkevarer, som er bestemt til konsum. De har per definition særlige organoleptiske egenskaber og har et minimumsalkoholindhold på 15 %. De er fremstillet ved destillation, udblødning, tilsætning af aromaer eller blanding af en spiritus med en anden drikkevare, landbrugsethanol eller visse destillater.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 110/2008

20.2.2008

-

EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16-54

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1334/2008

20.1.2009

-

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34-50

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 110/2008, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2009 af 7. oktober 2009 om anvendelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande om gensidig anerkendelse af visse former for spiritus (Den Europæiske Unions Tidende L 264 af 8.10.2009, s. 5-6)

seneste ajourføring 02.10.2015