Gennemførelsesbestemmelser til forordningen om EFF

Forordning (EF) nr. 498/2007 indeholder gennemførelsesbestemmelserne for Den Europæiske Fiskerifond (EFF) for perioden 2007-2013 hvad angår de operationelle programmers struktur og fremsendelsen og evalueringen af dem. Den fastlægger de nærmere foranstaltninger og fastsætter betingelserne for opfølgningen og kontrollen og de finansieringstekniske instrumenter. Desuden indeholder forordningen bestemmelser om pr-foranstaltninger og information og sikrer, at personoplysninger beskyttes.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2007 af 26. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forordningens gennemførelsesmekanismer og -regler bygger på bestemmelserne i grundforordningen om Den Europæiske Fiskerifond (EFF).

Gennemførelsesbestemmelserne skal lette udarbejdelsen af de operationelle programmer (bilag I). Disse gennemførelsesbestemmelser skal også lette Kommissionens gennemgang og godkendelse af disse projekter. Et operationelt program skal bl.a. indeholde kriterierne for geografisk støtteberettigelse (analyse af nationale eller lokale forhold, beskrivelse af stærke og svage punkter) og de udviklede projekters sammenhæng med de prioriterede akser, der er fastlagt i forordningen. Forordningen indeholder specifikke bestemmelser for de operationelle programmer, til hvilke de offentlige udgifter ikke må overstige 90 mio. EUR (2004-priser). Gennemførelsesbestemmelserne skal også lette Kommissionens gennemgang og godkendelse af disse projekter.

For fiskeriets vedkommende tager strukturforanstaltningerne sigte på at styre og videreføre omstruktureringen af sektoren. Dette er nødvendigt for at sikre fiskeriets fremtid og fremme bæredygtigt fiskeri. I den forbindelse tillades der ingen form for offentlig støtte, som resulterer i en øget fiskeriindsats.

Prioriterede akser

Gennemførelsesbestemmelserne er fastlagt omkring Den Europæiske Fiskerifonds prioriterede akser (se bilag I, del A):

Evaluering

Medlemsstaterne skal sende de mellemliggende evalueringer af disse programmer senest den 30. juni 2011. Kommissionen kan afbryde betalingsfristen, hvis en medlemsstat ikke overholder sine forpligtelser med hensyn til forvaltning, kontrol og udgifter.

Information og offentlig omtale

Medlemsstaterne eller forvaltningsmyndighederne skal gennemføre informations- og pr-foranstaltninger over for offentligheden og potentielle støttemodtagere. Forvaltningsmyndigheden skal desuden sørge for informations- og pr-foranstaltninger over for den brede offentlighed, f.eks. i forbindelse med lanceringen af det operationelle program, forelæggelsen af resultater og ved flagning med Den Europæiske Unions flag (bilag II), fra og med den 9. maj og en uge frem, foran forvaltningsmyndighedens bygning.

Finansieringstekniske instrumenter

De finansieringstekniske instrumenter, såsom venturekapitalfonde, garantifonde og lånefonde har form af foranstaltninger som f.eks. socioøkonomisk kompensation i forbindelse med flådeforvaltning (se nomenklaturen i bilag III), som udgør tilbagebetalingspligtige investeringer navnlig i SMV og mikrovirksomheder.

Udgiftsoversigten (bilag IX) for finansieringstekniske instrumenter skal indeholde de samlede udgifter, der er betalt til etablering af eller som tilskud til instrumenterne. Ved delvis eller endelig afslutning af et operationelt program er de støtteberettigede udgifter de samlede betalinger til investeringer i virksomheder fra hvert af de finansieringstekniske instrumenter, eller alle de garantier, der er stillet.

Når EFF finansierer aktiviteter, som omfatter finansieringstekniske instrumenter, herunder aktiviteter, som organiseres via holdingfonde, skal medfinansieringspartnerne eller andelshaverne/aktionærerne eller deres befuldmægtigede repræsentant fremlægge en forretningsplan. Forretningsplanen skal opfylde de betingelser, der er fastlagt i gennemførelsesforordningen (artikel 35, 36 og 37).

Forvaltning, overvågning og kontrol

Den forvaltningsmyndighed, medlemsstaten udpeger (bilag XII), sørger for at underrette modtagerne om de særlige betingelser vedrørende produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres i forbindelse med aktiviteten, og om finansieringsplanen, fristen for gennemførelse og de finansielle data og andre data, som skal registreres og oplyses. Den kontrol, forvaltningsmyndigheden foretager, skal omfatte de administrative, finansielle, tekniske og fysiske aspekter af aktiviteterne. Alle beløb hidrørende fra en uregelmæssighed identificeres med det referencenummer, som den pågældende uregelmæssighed er tildelt, eller med en anden egnet metode.

Revisionen udføres på stedet (bilag V) på grundlag af de bilag og andet materiale, der forefindes hos modtageren. Forvaltningsmyndigheden kan desuden foretage en vilkårlig statistisk stikprøvekontrol af aktiviteterne (se bilag IV).

Uregelmæssigheder

I tilfælde af uregelmæssigheder skal medlemsstaterne indberette de konstaterede forhold til Europa-Kommissionen. Når en uregelmæssighed kan få følger for andre medlemslande, skal disse også underrettes.

Elektronisk dataudveksling

Dataudvekslingen mellem hver medlemsstat og Kommissionen foregår ved hjælp af et af Kommissionen etableret edb-system, som tillader sikker dataudveksling mellem Kommissionen og hver medlemsstat.

IT-systemet til dataudveksling indeholder oplysninger om:

Edb-systemet skal desuden indeholde dokumenter og data af fælles interesse som f.eks. det operationelle program (bilag I, del A), Kommissionens beslutning om tilskud fra EFF, de årlige rapporter og de endelige gennemførelsesrapporter (model i bilag XIV), revisionsstrategien (bilag V) og beskrivelsen af forvaltningssystemet (bilag XII, del A).

Medlemsstaterne og Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af personoplysninger.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 498/2007

30.5.2007

-

EUT L 120, 10.5.2007

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1249/2010

12.1.2011

-

EUT L 341, 23.12.2010

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 498/2007 er integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 17.03.2011