Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Anvendelsen af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) er i overensstemmelse med de EU-mål og den strategi for landdistriktsudvikling, der er fastsat i denne forordning.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Reformen af den fælles landbrugspolitik i juni 2003 og april 2004 lægger vægt på udvikling af landdistrikterne gennem introduktion af et fælles finansierings- og programmeringsinstrument: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Instrumentet oprettes ved forordning (EF) 1290/2005 og sigter mod at styrke Unionens politik til udvikling af landdistrikterne samt en forenkling af gennemførelsen. Instrumentet skal især forbedre forvaltning af og kontrol med den nye politik til udvikling af landdistrikterne for perioden 2007-2013.

Mål og almindelige støtteregler

Nærværende forordning indeholder almindelige regler for den EU-støtte til udvikling af landdistrikterne, som finansieres af ELFUL. Den fastsætter ligeledes målene for politikken for landdistriktsudvikling og rammerne for denne politik.

Fonden bidrager til:

Fonden supplerer de nationale, regionale og lokale foranstaltninger, der bidrager til Fællesskabets prioriteter. Kommissionen og medlemsstaterne skal ligeledes sørge for, at støtten er i overensstemmelse med og forenelig med de øvrige EU-støtteforanstaltninger.

Strategi

Hver medlemsstat udarbejder en national strategiplan i overensstemmelse med Fællesskabets strategiske retningslinjer. Hver medlemsstat fremsender derefter sin nationale strategiplan til Europa-Kommissionen før præsentation af landbrugsudviklingsprogrammet. Den nationale strategiplan dækker perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013 og skal omfatte:

De nationale strategiplaner implementeres gennem landdistriktudviklingsprogrammerne, som omfatter en række foranstaltninger, der grupperes omkring 4 akser *.

1. akse: forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne

Støtte til at forbedre landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne skal vedrøre:

2. akse: forbedring af miljøet og landskabet

Hvad arealforvaltning angår, skal støtten bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling, navnlig ved at tilskynde landbrugere og skovbrugere til at anvende arealudnyttelsesmetoder, der er forenelige med behovet for at bevare landskabet og det naturlige miljø og beskytte og forbedre naturressourcerne. Blandt hovedpunkterne kan nævnes biodiversitet, forvaltning af Natura 2000-områder, beskyttelse af vand og jordbund og afbødning af klimaændringer. I sammenhæng hermed omfatter forordningen bl.a. betalinger for naturbetingede ulemper i bjergområder og betalinger i andre områder med ulemper (udpeget af medlemsstaterne på grundlag af objektive fælles kriterier) eller betalinger for miljøvenligt landbrug eller skovbrug, som kun ydes for tilsagn, som er mere vidtgående end de relevante obligatoriske normer. Desuden ydes der støtte til investeringer, der ikke giver noget afkast, men som er nødvendige for at efterleve tilsagn, der er afgivet som led i ordninger for miljøvenligt landbrug eller skovbrug eller af hensyn til andre mål for miljøvenligt skovbrug såsom tiltag til miljømæssig forbedring af skovbrug (støtte til tilplantning, til etablering af landbrugs- eller skovbrugssystemer, til genetablering af skovbrug og til forebyggelse af naturkatastrofer).

Alle der modtager støtte til miljøforbedring og forbedring af landbruget skal for hele bedriften overholde de administrative krav (på områderne sundhed, miljø og dyrevelfærd) og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand, der fremgår af forordning om enkeltbetalingsordningen (forordning nr. 73/2009).

3. akse: livskvaliteten i landdistrikterne og diversificering af landdistriktsøkonomien

For at diversificere økonomien i landdistrikterne omfatter forordningen foranstaltninger til:

4. akse: LEADER

Støtte tildelt under LEADER aksen vedrører:

ELFUL’s bidrag

ELFUL råder over et budget på 96.319 milliarder EUR (nutidspriser) for perioden 2007-2013 svarende til 20 % af midler under FLP. Fonden kan på medlemsstaternes anmodning bidrage med op til 4 % af det samlede beløb til hvert program til finansiering af forberedelse, forvaltning, overvågning, evaluering og kontrol af programmernes arbejde samt information derom.

EU’s støtte til landdistriktsudvikling, den årlige fordeling af midlerne og det minimumsbeløb, der er forbeholdt regioner omfattet af konvergensmålet *, fastsættes af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen i overensstemmelse med de finansielle overslag for perioden 2007-2013 og med den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren. Medlemsstaterne tager ved programmeringen også hensyn til de beløb, der opstår ved graduering *. Desuden sørger Kommissionen for, at de samlede tilskud fra Leader og andre fællesskabsfonde som Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden opfylder visse økonomiske parametre.

Som led i Kommissionens og medlemsstaternes delte forvaltning skal medlemsstaterne for hvert landdistriktsudviklingsprogram udpege en forvaltningsmyndighed, et godkendt betalingsorgan og et godkendelsesorgan. Desuden er de ansvarlige for information om og offentlig omtale af de medfinansierede foranstaltninger. Desuden skal hver medlemsstat nedsætte et overvågningsudvalg, der påser, at programmet gennemføres effektivt. Endelig skal hver medlemsstats forvaltningsmyndighed sende Kommissionen en årlig rapport om programmets gennemførelse.

Der foretages en evaluering ex ante, midtvejs og post ante af programmerne og politikken for landdistriktsudvikling med det formål at øge kvaliteten, effektiviteten og virkningen af gennemførelsen af landbrugsudviklingsprogrammerne. Formålet med disse evalueringer er at lære af de erfaringer, der er gjort med landdistriktspolitikken, ved at indkredse de faktorer, der har bidraget til de gode eller de dårlige resultater af programmernes gennemførelse, de socioøkonomiske virkninger og virkningerne på EU’s prioriterede mål.

Baggrund

ELFUL er sammen med Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) et af den fælles landbrugspolitiks (FLP) to finansieringsinstrumenter oprettet ved forordning (EF) nr. 1290/2005. De to fonde erstatter fra 1. januar 2007 henholdsvis EUGFL’s udviklingsdel og EUGFL’s garantidel.

ELFUL understøtter landbrugsudviklingen, der er anden grundsten i FLP, der er blevet gennemført gradvist fra 1970’erne og som i 1997 blev institutionaliseret ved Agenda 2000.

Retsaktens nøglebegreber

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1698/2005

22.10.2005

-

EUT L 277, 21.10.2005

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr.1463/2006

1.1.2007

-

EUT L 277, 9.10.2006

Forordning (EF) nr. 1944/2006

29.12.2006

-

EUT L 367, 22.12.2006

Forordning (EF) nr. 2012/2006

1.1.2007

-

EUT L 384, 29.12.2006

Forordning (EF) nr.146/2008

28.2.2008

-

EUT L 46, 21.2.2008

Forordning (EF) nr. 74/2009

3.2.2009

-

EUT L 30, 31.1.2009

Forordning (EF) nr. 473/2009

9.6.2009

-

EUT L 144, 9.6.2009

Forordning (EF) nr. 1312/2011

21.12.2011

-

EUT L 339, 21.12.2011

Ændringer og berigtigelser til forordning (EF) nr. 1698/2005 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

EU-støtte til landdistriktsudvikling:

Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne [Den Europæiske Unions Tidende L 25 af 28.1.2011].

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår principperne og de generelle regler for støtte til landdistriktsudvikling, særlige og fælles bestemmelser om foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne samt bestemmelser om støtteberettigelse og administrative bestemmelser.

Kommissionens afgørelse 2008/168/EF af 20. februar 2008 om organisationsstrukturen for det europæiske netværk for landdistriktsudvikling [Den Europæiske Unions Tidende L 56 af 29.2.2008]. Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling består af et koordinationsudvalg, en tematisk arbejdsgruppe, et LEADER-underudvalg og et evalueringsekspertudvalg. Disse organer skal overholde afgørelsens bestemmelser.

Kommissionens beslutning 2006/636/EF af 12. september 2006 om fastsættelse af den årlige fordeling pr. medlemsstat af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 261 af 22.9.2006]. Ved denne retsakt fastsættes fordelingen pr. medlemsstat af Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 2007-2013.

Rådets afgørelse 2006/493/EF af 19. juni 2006 om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet [Den Europæiske Unions Tidende L 195 af 15.7.2006]. Ved denne retsakt fastsættes forpligtelsesbevillingerne til landdistriktsudvikling for perioden 2007-2013.

Fællesskabets retlige og finansielle rammer

Rådets afgørelse 2006/144/EF af 20. februar 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013) [Den Europæiske Unions Tidende L 55 af 25.2.2006]. Ved denne retsakt fastsættes Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne.

Gennemførelsesbestemmelser og overgangsregler

Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne [Den Europæiske Unions Tidende L 368 af 23.12.2006]. Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 [Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 6.9.2006]. Ved denne forordning fastsættes særlige regler for overgangen fra den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1257/1999 og forordning (EF) nr. 1268/1999, til den, der er indført ved forordning (EF) nr. 1698/2005.

See also

Seneste ajourføring: 05.01.2012