ESF: Den Europæiske Socialfond

Som led i den reform af strukturfondene, der er affødt af Agenda 2000, har denne forordning til formål at omdefinere Den Europæiske Socialfonds (ESF) rammer og politiske prioritering for perioden 2000-2006 for at støtte den europæiske beskæftigelsesstrategi. Den skal ligeledes sikre, at de foranstaltninger, der indføres for at få arbejdsmarkedet til at fungere bedre og udvikle de menneskelige ressourcer, hænger sammen og supplerer hinanden.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af 12. juni 1999 om Den Europæiske Socialfond [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 213 af 13.8.1999].

RESUMÉ

Denne forordning hører under den overordnede ramme, som er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om generelle bestemmelser for strukturfondene. Den indeholder de særlige bestemmelser for ESF, hvorefter fonden skal handle inden for hele EU's område, for så vidt angår de nye mål 1, 2 og 3, som fastsat i forordningen om generelle bestemmelser.

Opgaver

Fonden har til opgave at yde støtte til foranstaltninger, der har til formål at forebygge og bekæmpe arbejdsløsheden, udvikle de menneskelige ressourcer og skabe større social integration på arbejdsmarkedet for at sikre et højt beskæftigelsesniveau, skabe ligestilling mellem mænd og kvinder og sikre en bæredygtig udvikling samt økonomisk og social samhørighed. Fonden bidrager især til de foranstaltninger, der gennemføres i henhold til den europæiske beskæftigelsesstrategi og retningslinjerne for beskæftigelsen.

Anvendelsesområde

Fonden handler inden for rammerne af de tre mål, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1260/1999 om generelle bestemmelser for strukturfondene.

Forordningen dækker fem vigtige politikområder for fondens virksomhed:

Det nye mål 3 skal anvendes til "tværgående" foranstaltninger, dvs. til foranstaltninger på hele EU's område ud over de regioner, der er støtteberettiget under det nye mål 1.

Derudover tager fonden hensyn til følgende tre tværgående områder:

Støtteberettigede foranstaltninger

Generelt er tre former for foranstaltninger berettiget til støtte under ESF:

ESF skal handle under hensyntagen til den nationale prioritering, som medlemsstaterne har fastlagt i deres nationale handlingsplaner for beskæftigelse. Fondens indsats skal ligeledes gennemføres under hensyntagen til den forudgående vurdering.

Koncentration

For at fondens indsats kan blive så effektiv som muligt, koncentreres den om et begrænset antal områder eller emner og rettes mod de vigtigste behov og de mest resultatgivende foranstaltninger under hensyntagen til de forudgående vurderinger og de vigtigste politikområder.

Forordningen indeholder regler om gennemførelse af ordninger, hvor der ydes mindre tilskud under mål 1 og 3 med særlige adgangsordninger for ikke-statslige organisationer (NGO'er) og lokale partnerskaber. Forordningen giver ligeledes mulighed for, at fonden finansierer op til 100 % af de støtteberettigede udgifter til iværksættelse af disse ordninger med mindre tilskud.

EU-initiativer, nyskabende foranstaltninger og teknisk bistand

I overensstemmelse med forordningen om generelle bestemmelser for strukturfondene bidrager fonden til gennemførelse af EU-initiativet til bekæmpelse af forskelsbehandling og ulige muligheder af enhver art i forbindelse med arbejdsmarkedet (EQUAL).

Der vil i forbindelse med EQUAL -initiativet blive taget hensyn til asylansøgeres sociale og erhvervsmæssige integrering.

Fonden finansierer ligeledes foranstaltninger til forberedelse, opfølgning og evaluering i medlemsstaterne eller på EU-plan i forbindelse med:

Overgangsbestemmelser

De overgangsbestemmelser, der er fastlagt i forordningen om generelle bestemmelser for strukturfondene, finder anvendelse på forordningen om Den Europæiske Socialfond.

Revision

Rådet tager forordningen op til revision senest den 31. december 2006.

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 4255/88 ophæves med virkning fra den 1. januar 2000.

See also

For yderligere oplysninger om reformen af strukturpolitikken henvises til Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender's internetside vedrørende Den Europæisk Socialfond (DE) (EN) (FR).

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Forordning (EF) nr. 1784/1999

16.8.1999

-

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. juli 2004om Den Europæiske Socialfond [KOM(2004) 493 endelig].

Det foreslås i forordningsforslaget at ophæve forordning (EF) nr. 1784/99.

Forslag til Rådets forordning af 14. juli 2004 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden [KOM(2004) 492 endelig].

Seneste ajourføring: 14.06.2005