Den interinstitutionelle aftale om budgetsamarbejde

Den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, der blev indgået mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 17. maj 2006, udgør den finansielle ramme for årene 2007-2013 for gennemførelsen af EU's budgetdisciplin. Aftalen skal også forbedre forløbet af den årlige budgetprocedure og det interinstitutionelle samarbejde på budgetområdet.

DOKUMENT

Den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Aftalen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (AII) er indgået mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen. Den omhandler udarbejdelsen og gennemførelse af budgettet for Den Europæiske Union (EU). Med aftalen har EU-institutionerne besluttet at tilrettelægge samarbejdet med henblik på at forbedre afviklingen af budgetproceduren og sikre en forsvarlig forvaltning af EU’s økonomi.

AII består af tre dele:

Finansiel ramme 2007-2013

Formålet med den finansielle ramme er at sikre, at Den Europæiske Unions udgifter udvikler sig på en ordnet måde gennem en given periode. For hvert år i perioden 2007 til 2013 fastsætter den finansielle ramme et loft for hvert udgiftsområde. EU’s institutioner forpligter sig til at udøve deres respektive beføjelser således, at de årlige udgiftslofter overholdes.

Bilag I til AII viser i en tabel den finansielle ramme for perioden 2007-2013. Udgiftslofterne er fastlagt inden for grænserne af EU’s egne indtægter.

Kommissionen kan foretage en række tekniske justeringer af den finansielle ramme. Justeringerne kan f.eks. være opskrivning af lofterne i forhold til prisudviklingen eller de nærmere bestemmelser for budgetgennemførelsen.

Den finansielle ramme kan ligeledes undergå en revision for at tage hensyn til uforudsete omstændigheder inden for rammerne af loftet for de egne indtægter. En eventuel revision skal være foreslået af Kommissionen og være vedtaget inden begyndelsen af budgetproceduren for det regnskabsår eller det første af de regnskabsår, som revisionen vedrører.

Den interinstitutionelle aftale fastsætter også regler for anvendelsen af visse instrumenter, der ikke er omfattet af den finansielle ramme:

Interinstitutionelt samarbejde under budgetproceduren

Den interinstitutionelle aftale fastlægger procedurerne og de nærmere bestemmelser for det interinstitutionelle samarbejde på budgetområdet for:

Forsvarlig økonomisk forvaltning

Institutionerne skal sikre, at denne aftale og budgettet gennemføres på grundlag af en forsvarlig økonomisk forvaltning, der er baseret på principperne om sparsommelighed, effektivitet, beskyttelse af finansielle interesser, rimelige administrative omkostninger og brugervenlige procedurer.

Derudover forelægger Kommissionen to gange om året en fuldstændig finansiel programmering, struktureret efter udgiftsområde, politikområde og budgetpost. Denne programmering skal være nøje afstemt efter Kommissionens lovgivningsmæssige programmering.

Yderligere forventer Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen at styrke den interne kontrol med EU-fondene uden at øge den administrative byrde. Institutionerne forventer gennemførelse af bestemmelser herom i den relevante lovgivning.

Institutionerne forpligter sig ligeledes til at fremme indførelse af samfinansieringsmekanismer baseret på offentlige og private investeringer. Formålet er at udnytte løftestangseffekten af EU’s budget.

Kontekst

Lissabon-traktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, indførte nye bestemmelser vedrørende EU’s budget.

Artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastlægger, at den flerårige finansielle ramme fremover skal fastlægges i en rådsforordning, der vedtages med enstemmighed efter godkendelse i Europa-Parlamentet.

Proceduren til vedtagelse af budgettet er ligeledes blevet revideret. Navnlig er Europa-Parlamentets rolle blevet styrket, og der skelnes ikke længere mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter.

Ændringerne i medfør af Lissabon-traktaten indebærer følgelig en revidering af nærværende interinstitutionelle aftale. Dermed er to lovforslag i øjeblikket under behandling til vedtagelse på EU-plan:

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

1.1.2007

-

EUT C 139, 14.6.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2008/29/EF

18.12.07

-

EUT L 6, 10.1.2008

Afgørelse 2008/371/EF

29.4.2008

-

EUT L 128, 16.5.2008

Afgørelse 2009/407/EF

6.5.2009

-

EUT L 132, 29.5.2009

Afgørelse 2009/1005/EU

17.12.2009

-

EUT L 347, 24.12.2009

Afgørelse 2012/5/UE

27.1.2012

-

EUT L 4, 7.1.2012

See also

Seneste ajourføring: 24.04.2012