Ordningen for egne indtægter

Spørgsmålet om egne indtægter er politisk set meget vigtigt: det er indtægtskilderne, der bestemmer forholdet mellem borgerne, medlemsstaterne og fællesskabsinstitutionerne, og samtidig rejses der spørgsmålet om Fællesskabernes finansielle selvstændighed. Debatten om Fællesskabets egne indtægter skal ses i lyset af den generelle debat om fremtiden for den europæiske integration, der præges af to modstridende synspunkter, nemlig føderalisme overfor regeringssamarbejde.

Afgørelsen fra 1970 om egne indtægter adskiller Fællesskabet fra andre internationale organisationer, som finansieres af medlemsstaternes bidrag.

Målsætningen om EU's uafhængighed: fra nationale bidrag til egne indtægter

Ifølge Rom-traktaten af 25. marts 1957 skulle Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i en overgangsperiode finansieres ved hjælp af nationale bidrag, indtil disse kunne erstattes af en ordning for egne indtægter. Princippet om egne indtægter var således allerede nedfældet i artikel 201 i traktaten: "Budgettet finansieres med forbehold af andre indtægter fuldt ud af egne indtægter". Egne indtægter er økonomiske midler, der tilkommer Fællesskabet som sådant og er uafhængige af medlemsstaterne. Der er tale om indtægter, som Fællesskabet har fået tildelt én gang for alle til finansiering af budgettet, og som Fællesskabet har ret til, uden at de nationale myndigheder behøver at træffe en ny beslutning herom. Medlemsstaterne er herved forpligtede til at betale til Fællesskabets budget.

Det første forsøg på at overføre egne ressourcer, told og landbrugsafgifter, som er et resultat af fællesskabspolitikkerne (toldunionen og den fælles landbrugspolitik), mislykkedes i 1965 på grund af modstand fra fransk side, der resulterede i det famøse Luxembourg-kompromis. Overgangsperioden frem til 1966, hvor man skulle overgå til en finansieringsordning, der garanterede Fællesskabet en vis selvstændighed, blev ikke respekteret. Beslutningen om at overgå til denne finansieringsordning blev truffet på topmødet i Haag i 1969 af stats- og regeringscheferne, som ønskede at puste nyt liv i Fællesskabet efter en periode med vanskeligheder. Rådet traf efterfølgende en afgørelse, der tilkendte Fællesskaberne egne indtægter til dækning af samtlige udgifter (som følge af Fusionstraktaten af 8. april 1965). Med afgørelsen af 21. april 1970 overgik man fra statslige bidrag, hvormed medlemsstaterne kunne kontrollere Fællesskabernes politikker, til en autonom finansiering med "traditionelle" egne indtægter (landbrugsafgifter, told) og en indtægt baseret på merværdiafgift - moms.

De egne indtægters oprindelse

De traditionelle egne indtægter inddrives inden for rammerne af fællesskabspolitikkerne, og der er ikke tale om indtægter fra medlemsstaterne beregnet som nationale bidrag. De nuværende egne indtægter stammer fra told, landbrugsafgifter, sukkerafgifter, en procentsats af det harmoniserede momsgrundlag og en procentsats af bruttonationalindkomsten (BNI).

De egne indtægter stilles til rådighed for EU hver måned, idet de krediteres en konto for egne indtægter, som Kommissionen fører, normalt i den pågældende medlemsstats centralbank. De traditionelle egne indtægter bogføres hver måned, efterhånden som de opkræves. Moms- og BNI-indtægterne stilles til Kommissionens rådighed den første arbejdsdag i hver måned med en tolvtedel af det årlige anslåede beløb på Fællesskabets budget. Hvis der er tale om særlige behov i forbindelse med betaling af landbrugsudgifter, kan Kommissionen dog opfordre medlemsstaterne til i løbet af årets første kvartal at fremskynde bogføringen af de forventede moms- og/eller BNI-indtægter med en eller to måneder.

Andre indtægter. Budgettet finansieres ikke udelukkende af egne indtægter, men også af skatter og bidrag fra personalelønninger, bankrenter, bidrag fra tredjelande til visse fællesskabsprogrammer (f.eks. på forskningsområdet), tilbagebetaling af ikke anvendt fællesskabsstøtte, morarenter samt overskuddet fra tidligere regnskabsår.

Den britiske undtagelse

Det Europæiske Råd i Fontainebleau i 1984 besluttede at indføre den britiske rabat. Denne mekanisme giver Det Forenede Kongerige en kompensation svarende til 0,66 % af dets negative nettosaldo. Finansieringen af kompensationen til Det Forenede Kongerige fordeles mellem de øvrige medlemsstater i forhold til deres andel af BNI (med undtagelse af Tyskland, Østrig, Nederlandene og Sverige, hvis andel nedsættes med tre fjerdedele). Denne udgift fordeles mellem de øvrige 22 medlemsstater.

See also

Seneste ajourføring: 04.09.2007