Protokol mod menneskehandel

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2006/618/EF om EU's indgåelse af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet — inden for anvendelsesområdet for artikel 179 og 181a i traktaten

Afgørelse 2006/619/EF om EU's indgåelse af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet — inden for anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV i traktaten

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE AFGØRELSER?

HOVEDPUNKTER

Forebyggelse af menneskehandel

Beskyttelse af ofre

Udveksling af oplysninger og samarbejde

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSERNE FRA?

De trådte i kraft den 24. juli 2006.

BAGGRUND

FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 15. november 2000, trådte i kraft den 23. september 2003.

Den suppleres af tre protokoller:

* VIGTIGE BEGREBER

Menneskehandel: Rekruttering, transport, overførsel, indkvartering eller modtagelse af personer ved hjælp af truslen om eller brugen af vold eller andre former for tvang, bortførelse, svig, bedrag, magtmisbrug eller udnyttelse af sårbarheder, eller at give eller modtage betaling eller goder for at få tilsagn fra en person, som har kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse.

Børn: Personer under 18 år.

Udnyttelse: Udnyttelse af andres prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde eller tvangstjenester, slaveri eller forhold, der ligner slaveri, pligtarbejde eller fjernelse af organer.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 2006/618/EF af 24. juli 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet for så vidt angår protokollens bestemmelser, i det omfang protokollens bestemmelser falder ind under anvendelsesområdet for artikel 179 og 181 A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 262 af 22.9.2006, s. 44-50)

Rådets afgørelse 2006/619/EF af 24. juli 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet for så vidt angår protokollens bestemmelser, i det omfang protokollens bestemmelser falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 262 af 22.9.2006, s. 51-58)

seneste ajourføring 13.12.2016