Menneskerettighedsforkæmpere — EU-støtte

 

RESUMÉ AF:

Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union

EU-retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 2 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OG RETNINGSLINJERNE VEDRØRENDE MENNESKERETTIGHEDSFORKÆMPERE?

HOVEDPUNKTER

Disse aspekter af retningslinjerne er de vigtigste:

BAGGRUND

Menneskerettighedsforkæmpere spiller en vigtig rolle med hensyn til at:

Menneskerettighedsforkæmpere er imidlertid ofte mål for angreb og trusler, og derfor er det vigtigt at garantere deres sikkerhed og beskyttelse.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Menneskerettighedsforkæmpere: enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der på en fredelig måde fremmer og beskytter alment anerkendte menneskerettigheder, nemlig borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder medlemmer af oprindelige befolkningers rettigheder.
EU-missioner: EU-landes ambassader og konsulater samt EU-delegationer.

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — Afsnit I — Fælles bestemmelser — Artikel 2 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 17)

At sikre beskyttelse — Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, EU-Rådet (Udenrigsrådet), 2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 235/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et finansieringsinstrument for demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 85-94)

seneste ajourføring 28.07.2017