Chartret om grundlæggende rettigheder

 

RESUMÉ AF:

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

HVAD ER FORMÅLET MED CHARTRET?

Det inkorporerer en række personlige, borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder for EU-borgere og bosiddende i EU-ret.

HOVEDPUNKTER

Indhold

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) bekræfter, under hensyntagen til EU’s bemyndigelser og opgaver samt til nærhedsprincippet, rettighederne i forbindelse med de konstitutionelle traditioner og internationale forpligtelser, som er fælles for EU-landene, den europæiske menneskerettighedskonvention, de sociale chartre vedtaget af EU og af Europarådet samt Domstolens og Menneskerettighedsdomstolens retspraksis. Ved at gøre de grundlæggende rettigheder mere synlige og tydelige skaber chartret en retssikkerhed inden for EU.

Chartret om grundlæggende rettigheder indeholder en præambel og 54 artikler, der er fordelt på 7 kapitler:

Anvendelsesområde

Chartret finder anvendelse på EU-institutionerne under hensyntagen til nærhedsprincippet og kan under ingen omstændigheder udvide EU-institutionernes beføjelser og opgaver i henhold til traktaterne. Chartret gælder også for EU-landene, når de gennemfører EU-retten.

Hvis nogen af rettighederne svarer til de rettigheder, som garanteres af den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950, skal betydningen og anvendelsesområdet af disse rettigheder være de samme som defineret af konventionen, skønt EU-ret kan give en videregående beskyttelse.

Årsberetninger

Hvert år siden 2010 har Europa-Kommissionen udgivet en årsberetning. Den overvåger, hvordan chartret anvendes.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 389-405)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget: beretning for 2015 om anvendelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder (COM(2016) 265 final af 18.5.2016)

seneste ajourføring 17.10.2016