Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri — Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2005/37/EF om oprettelse af Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC) og om samordning af aktiviteterne med henblik på at beskytte euromønterne mod falskmøntneri

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

Centrets opgaver

ETSC

Hosting hos det franske møntvæsen

Til teknisk og videnskabelig analyse af forfalskede euromønter benytter ETSC personale og lokaler, som det franske møntvæsen stiller til rådighed, navnlig dets laboratorium. Kommissionen udnævner specialiseret personale til dette formål. De øvrige udgifter vedrørende ETSC's arbejde afholdes over EU's almindelige budget.

Samordnings- og informationsaktiviteter

Kommissionen koordinerer aktiviteterne hos de tekniske myndigheder, der har ansvaret for beskyttelse af euromønter, især gennem regelmæssige møder i ekspertgruppen for falske mønter. Gruppen, der ledes af Kommissionen, gør det muligt at samle de forskellige erfaringer og sagkundskaben i EU-landene i forbindelse med forfalskning af euromønter og koordinere de tekniske aktiviteter, der er nødvendige for at beskytte euroen.

Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Politienhed og de kompetente nationale myndigheder informeres løbende om centrets arbejde og om situationen med hensyn til forfalskning af mønter.

Kontrol af mønters ægthed

Ved forordning (EU) nr. 1210/2010 indføres fælles regler og procedurer inden for euroområdet om kontrol af ægtheden af euromønter i omløb og om håndtering og indløsning af mønter, der er uegnede til at være det.

Det hedder deri, at ETSC er ansvarlig for at definere bl.a.:

Beslutningerne 2003/861/EF og 2003/862/EF indeholder bestemmelser om Kommissionens oprettelse af ETSC og dets funktion i euroområdet og i de øvrige EU-lande.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 10. februar 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2005/37/EF af 29. oktober 2004 om oprettelse af Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC) og om samordning af de tekniske aktiviteter med henblik på at beskytte euromønterne mod falskmøntneri (EFT L 19 af 21.1.2005, s. 73-74)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1210/2010 af 15. december 2010 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb (EUT L 339 af 22.12.2010, s. 1-5)

Rådets beslutning 2003/861/EC af 8. december 2003 om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 44)

Rådets beslutning 2003/862/EF af 8. december 2003 om udvidelse af virkningerne af beslutning 2003/861/EF om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta (EFT L 325 af 12.12.2003, s. 45)

seneste ajourføring 04.04.2017