Bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor

 

RESUMÉ AF:

Rammeafgørelse 2003/568/RIA om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

Medtagelse af begrebet bestikkelse i national strafferet

Juridiske personers ansvar

Straffemyndighed

Det enkelte EU-land har straffemyndighed, hvis lovovertrædelsen er begået:

Afgørelsen finder anvendelse på Gibraltar.

Denne afgørelse er berørt af Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-176/03 om fordeling af beføjelser på det strafferetlige område mellem Europa-Kommissionen og Rådet.

HVORNÅR GÆLDER BESLUTNINGEN FRA?

EU-landene skulle træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne rammeafgørelse inden den 22. juli 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Aktiv bestikkelse: bestikkelse til en person for at få vedkommende til at udføre en handling ulovligt inden for udøvelsen af vedkommendes pligter.
Passiv bestikkelse: at tage imod bestikkelse.
Juridiske personer: enhver enhed, der har denne status i henhold til gældende national ret, dog ikke stater og andre offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser samt offentligretlige internationale organisationer.
Pligtforsømmelse: skal forstås i overensstemmelse med national ret. I national ret skal begrebet pligtforsømmelse mindst omfatte enhver illoyal adfærd, der udgør et brud på en lovbestemt pligt, eller i givet fald et brud på faglige regler eller instrukser.

HOVEDDOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54-56).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet hvori det vurderes, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (COM(2019) 355 final af 26.7.2019).

seneste ajourføring 18.02.2020