Direktiv om aktionærrettigheder

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2007/36/EF om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

Direktiv (EU) 2017/828 om ændring af direktiv 2007/36/EF

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVERNE?

NØGLEPUNKTER

Et selskab skal orientere aktionærer om generalforsamlinger senest 21 dage før afholdelsen og skal give oplysninger om dato, sted og dagsorden. Procedurer for afstemning og deltagelse skal være beskrevet på selskabets websted.

Selskaber skal også afgive andre oplysninger såsom:

Aktionærer har ret til at:

EU-lande skal ophæve alle begrænsninger for aktionærdeltagelse i generalforsamlinger ad elektronisk vej og give aktionærer tilladelse til at udpege en stedfortræder ad elektronisk vej. Selskaber skal også normalt tælle det nøjagtige antal stemmer ved hvert beslutningsforslag og offentliggøre afstemningsresultatet senest 15 dage efter mødet. EU-lande kan vælge at fastsætte en kortere frist.

Direktiv (EU) 2017/828 ændrer direktivet fra 2007, idet der tilføjes følgende yderligere rettigheder:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVERNE FRA?

Direktiv 2007/36/EF har været gældende siden den 3. august 2007. De ændrede regler i direktiv (EU) 2017/828 har været gældende siden 9. juni 2017 og skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivning inden den 10. juni 2019.

BAGGRUND

Se desuden:

VIGTIGE BEGREBER

Transaktion med nærtstående parter: en transaktion mellem selskabet og en enkeltperson eller en anden juridisk enhed, med hvem selskabet tidligere har haft en relation. Eksempler er transaktioner med kontrollerende aktionærer, vigtige ledelsesmedlemmer eller selskaber, der tilhører den samme koncern.

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (EUT L 184 af 14.7.2007, s. 17-24).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2007/36/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab (EUT L 132 af 20.5.2017, s. 1-25).

Se den konsoliderede udgave.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1212 af 3. september 2018 om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder (EUT L 223 af 4.9.2018, s. 1-18).

seneste ajourføring 24.02.2020