Terrorbekæmpelsesstrategi

 

RESUMÉ AF:

Artikel 83 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

EU’s terrorbekæmpelsesstrategi

HVAD ER FORMÅLET MED EU’S TERRORBEKÆMPELSESSTRATEGI?

Artikel 83 i TEUF giver Europa-Parlamentet og Rådet kompetence til at vedtage minimumsregler for, hvad der skal anses for kriminalitet af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende dimension, hvilket terrorisme er et eksempel på.

HOVEDPUNKTER

Formål

For effektivt at bekæmpe terrorisme fokuserer strategien på fire prioriteter (søjler):

På tværs af disse søjler anerkender strategien, at det er vigtigt at samarbejde med ikke-EU-lande og internationale institutioner.

Forebyggelse

Det er en vigtig prioritet for EU at tackle årsagerne til radikalisering og rekruttering af terrorister. Målsætningen »forebyggelse« sigter mod at bekæmpe radikalisering og rekruttering af terrorister ved at identificere de metoder, den propaganda og de redskaber, terroristerne anvender. EU hjælper med at koordinere de nationale politikker, fastlægge god praksis og dele informationer.

Den reviderede EU-strategi for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering af terrorister, som den blev revideret i 2014, har til formål at bekæmpe radikalisering og rekruttering set i lyset af skiftende tendenser, f.eks. soloaktører, der begår terrorisme, udenlandske krigere og terroristers brug af sociale medier. Den er yderligere blevet revideret ved en række konklusioner fra Rådet som reaktion på terrorangreb på europæisk jord.

Beskyttelse

Den anden prioritet i EU’s terrorbekæmpelsesstrategi er at beskytte borgerne og infrastrukturen og mindske sårbarheden over for angreb. Det omfatter:

Eksempler på igangværende arbejde er:

Forfølgelse

Den tredje målsætning er at forfølge terroristerne over grænserne, samtidig med at menneskerettighederne og folkeretten respekteres. For at nå disse mål fokuserer EU på at:

Et eksempel på igangværende arbejde er gennemførslen af handlingsplanen fra 2016 for at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme.

Reaktion

Den fjerde målsætning i EU’s terrorbekæmpelsesstrategi er at forberede sig på, håndtere og minimere konsekvenserne af terrorangreb. Dette gøres ved at forbedre kapaciteterne til at håndtere:

Prioriteterne på dette område omfatter:

Et eksempel på igangværende arbejde er oprettelsen af et EU-center for ofre for terrorisme (pilotprojekt i Europa-Parlamentet).

Samarbejde med internationale partnere

EU’s sikkerhed er tæt forbundet med situationen i andre lande, navnlig i nabolandene.

I juni 2014 opfordrede Det Europæiske Råd til en effektiv terrorbekæmpelsespolitik, som inddrager de interne og eksterne aspekter. Den 9. februar 2015, i kølvandet på angrebet på Charlie Hebdo, understregede EU’s ledere vigtigheden af, at EU samarbejder mere med ikke-EU-lande om sikkerhedsspørgsmål og terrorbekæmpelse.

I Rådets konklusioner af 19. juni 2017 om EU’s foranstaltninger udadtil vedrørende terrorbekæmpelse understreges vigtigheden af:

Det blev også bemærket, at missioner og operationer i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik skal spille en større rolle i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme.

Terrorbekæmpelsesdagsordenen gør sig gældende på mange måder i forbindelserne mellem EU og ikke-EU-lande, herunder:

EU samarbejder om terrorbekæmpelse med lande i:

Samarbejdet med USA er en grundlæggende del af EU’s strategi. I de senere år er der indgået samarbejdsaftaler på områder som finansiering af terrorisme, transport og grænser, gensidig retlig bistand og udlevering. USA’s myndigheder arbejder stadig tættere sammen med Europol og Eurojust.

EU arbejder også tæt sammen med andre internationale og regionale organisationer og fora om at skabe international konsensus og fremme internationale normer for terrorbekæmpelse.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit V — Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — Kapitel 4 — Retligt samarbejde i straffesager — Artikel 83 (tidl. artikel 31 i TEU) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 80-81).

Rådet for Den Europæiske Union af 30. november 2005: Den Europæiske Unions terrorbekæmpelsesstrategi

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Handlingsplan med henblik på at styrke beredskabet over for kemiske, biologiske, radiobiologiske og nukleare sikkerhedsrisici (COM(2017) 610 final af 18.10.2017).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Handlingsplan til støtte for beskyttelsen af offentlige steder (COM(2017) 612 final af 18.10.2017).

Rådets konklusioner om EU’s foranstaltninger udadtil vedrørende terrorbekæmpelse (19. juni 2017).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/853 af 17.maj 2017 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (EUT L 137 af 24.5.2017, s. 22-39).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af afgørelserne 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53-114).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en handlingsplan til at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme (COM(2016) 50 final af 2.2.2016).

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2015/457 af 17. marts 2015 om ophævelse af afgørelse 2007/124/EF, Euratom om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet »Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder« (EUT L 76 af 20.3.2015, s. 1-2).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den europæiske dagsorden om sikkerhed (COM(2015) 185 final af 28.4.2015).

Revideret EU-strategi for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering af terrorister (19 maj 2014).

Rådets afgørelse 2010/412/EU af 13. juli 2010 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (EUT L 195 af 27.7.2010, s. 3-4).

Efterfølgende ændringer til afgørelse 2010/412/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (EUT L 195 af 27.7.2010, s. 5-14).

Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70-75).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 23.07.2018