Mægling på det civil- og handelsretlige område

En pålidelig retlig ramme kan give borgere i Den Europæiske Union (EU) mulighed for at udnytte fordelene ved mægling (*) som tvistbilæggelsesproces fuldt ud, særligt hvad angår omkostningseffektivitet og hastighed.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område

RESUMÉ

En pålidelig retlig ramme kan give borgere i Den Europæiske Union (EU) mulighed for at udnytte fordelene ved mægling (*) som tvistbilæggelsesproces fuldt ud, særligt hvad angår omkostningseffektivitet og hastighed.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet har til formål at tilskynde til brugen af alternative metoder til tvistbilæggelse, særligt brugen af mægling. Det søger at sikre et afbalanceret forhold mellem mægling og retssager.

HOVEDPUNKTER

Direktivet finder anvendelse på tvister på tværs af grænserne på det civil- og handelsretlige område. Det omfatter ikke:

EU-landene skal fastlægge en procedure, der tillader parterne at anmode om bekræftelse af en aftale. Denne bekræftelse kan være en retsafgørelse, en beslutning eller et bekræftet dokument fra en ret eller en offentlig myndighed. Det giver mulighed for gensidig anerkendelse og håndhævelse af en aftale i hele EU under samme betingelser som dem, der er fastlagt for retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område og for ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar.

Mæglere (*) eller andre personer, der er involveret i mæglingsprocessen, er ikke forpligtet til at vidne for retten i retssager, hvad angår oplysninger, der er indhentet i forbindelse med processen, medmindre:

EU-landene skal tilskynde til uddannelse af mæglere samt til udvikling og anvendelse af frivillige adfærdskodekser for branchen.

BAGGRUND

I 2013 offentliggjorde EU to nye retsakter om alternativ tvistbilæggelse:

For yderligere oplysninger henvises til Alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse (ATB/OTB) på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Mægling: en struktureret proces, hvor to eller flere parter i en tvist selv forsøger, på frivillig basis, at nå til enighed om at løse deres tvist med hjælp fra en mægler. Den kan indledes af parterne eller foreslås eller beordres af retten eller være fastsat i lovgivningen i et EU-land.

(*)Mægler: en tredjemand, som bedes om at forestå mægling på en effektiv, upartisk og kompetent måde. Denne persons status eller erhverv i det berørte EU-land er ikke relevant, ligesom den måde, hvorpå tredjemanden er blevet udpeget eller bedt om at forestå mæglingen, heller ikke er det.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/52/EF

13.6.2008

21.5.2011 (artikel 10: 21.11.2010)

EUT L 136 af 24.5.2008, s. 3-8

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63-79)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om OTB på forbrugerområdet) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1-12)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - På vej mod en europæisk horisontal ramme for kollektive retsmidler (COM(2013) 401 final af 11.6.2013)

seneste ajourføring 17.08.2015