Akkreditering og markedsovervågning

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 765/2008 — om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Nationale akkrediteringsorganer

EU's markedsovervågning og kontrol med indførsel

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2010.

BAGGRUND

* VIGTIGE BEGREBER

CE-mærkning: mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at produktet er i overensstemmelse med EU's juridiske overensstemmelsesstandarder.

Overensstemmelsesvurderingsorgan: et organ, der udfører opgaver såsom kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30-47)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4-17)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2001/95/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82-128)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 21-29)

seneste ajourføring 14.02.2017