Anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om konfiskation

 

RESUMÉ AF:

Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA — anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation

HVAD ER FORMÅLET MED RAMMEAFGØRELSEN?

Den tillader en judiciel myndighed i et land i Den Europæiske Union (EU) at sende en afgørelse om at indefryse eller konfiskere formuegoder direkte til den judicielle myndighed i et andet EU-land, hvor afgørelsen anerkendes og fuldbyrdes uden yderligere formaliteter.

HOVEDPUNKTER

Hvad er en afgørelse om konfiskation?

Det er en permanent foranstaltning, der sikrer mulighed for at fratage kriminelle eller deres medskyldige ulovligt anskaffede formuegoder.

Lovovertrædelser

Fremsendelse

Anerkendelse og fuldbyrdelse

Nægtelse af anerkendelse og nægtelse af fuldbyrdelse

Fuldbyrdelse af en afgørelse kan afslås, hvis attesten ikke foreligger, er mangelfuldt udfærdiget eller tydeligt er i uoverensstemmelse med afgørelsen. Afslag kan også gives i en række andre situationer, herunder hvis:

Udsættelse af fuldbyrdelsen

Fuldbyrdelse kan udsættes i en række tilfælde, herunder hvis:

Berørte parter

EU-landene skal sikre, at alle berørte parter, herunder tredjemand i god tro, råder over retsmidler mod anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse om konfiskation med henblik på at beskytte vedkommendes rettigheder.

HVORNÅR GÆLDER RAMMEAFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 24. november 2006. EU-landene skulle indarbejde den i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 24. november 2008.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 59-78)

Efterfølgende ændringer til rammeafgørelse 2006/783/RIA er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 45-55)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 22 i Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (KOM(2010) 428 endelig af 23.8.2010)

seneste ajourføring 07.12.2016