Rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen

Formålet med denne rammeafgørelse er at sikre, at visse alvorlige udtryk for racisme og fremmedhad kan straffes i hele Den Europæiske Union (EU) med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning. Derudover skal rammeafgørelsen forbedre og fremme det retlige samarbejde på området.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen.

RESUMÉ

Ifølge denne rammeafgørelse, som ligger i forlængelse af den fælles aktion 96/443/RIA, skal der ske en tilnærmelse af EU-landenes lovgivning og administrative bestemmelser vedrørende visse udtryk for racisme og fremmedhad. Visse alvorlige udtryk for racisme og fremmedhad skal udgøre en overtrædelse i alle EU-landene og skal kunne straffes med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Denne rammeafgørelse finder anvendelse på alle lovovertrædelser, der begås:

»Hadeful tale«

Visse handlinger vil blive betragtet som strafbare, herunder:

Anstiftelse af samt hjælp eller tilskyndelse til at begå ovennævnte handlinger er også en strafbar handling.

For racistiske handlinger skal EU-landene fastsætte:

Med hensyn til juridiske personer skal sanktionerne være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning samt bestå af administrative bøder. Juridiske personer kan desuden straffes ved:

Iværksættelsen af undersøgelser eller retsforfølgning af lovovertrædelser i form af racisme og fremmedhad må ikke afhænge af en anmeldelse eller anklage fra offeret.

»Hadforbrydelser«

Under alle omstændigheder skal racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes som en skærpende omstændighed eller alternativt skal domstolene være bemyndigede til at tage motiver af den art i betragtning ved strafudmålingen for en lovovertrædelse.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2008/913/RIA

6.12.2008

28.11.2010

EUT L 328 af 6.12.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen [ COM/2014/027 final af 27.1.2014-ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten fremhæver det faktum, at EU-landene ikke helt og/eller korrekt har gennemført bestemmelserne i rammeafgørelsen, navnligt hvad angår benægtelse af, forsvar for og grov bagatellisering af visse internationale forbrydelser.

De fleste EU-lande har bestemmelser, der kriminaliserer offentlig tilskyndelse til racistisk eller fremmedfjendsk vold eller had, men flere EU-lande har ikke fuldt ud implementeret de lovovertrædelser, der er dækket af rammeafgørelsen. Der er også huller hvad angår tilgangen til racistiske og fremmedfjendske motiver, juridiske personers ansvar og straffemyndighed.

Kommissionen vil tage del i bilaterale dialoger med EU-landene i løbet af 2014 for at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse af rammeafgørelsen.

seneste ajourføring 15.06.2014