Erstatning til ofre for forbrydelser i andre EU-lande

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/80/EF — om erstatning til ofre for forbrydelser

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Direktivet har to hovedelementer.

Garanti for passende erstatning

Det kan være svært at sikre passende erstatning til ofre af flere årsager, som f.eks. at:

Direktivet kræver, at ofre:

Samarbejde

Alle EU-lande skulle oprette nationale ordninger med rimelig og passende erstatning senest den 1. juli 2005. Direktivet indfører en samarbejdsordning mellem nationale myndigheder for at lette adgangen til erstatning for ofre i hele EU:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 26. august 2004. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 1. januar 2006.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 15-18).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2006/337/EF af 19. april 2006 om indførelse af standardformularer til fremsendelse af ansøgninger og afgørelser i henhold til Rådets direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser (EUT L 125 af 12.5.2006, s. 25-30)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57-73)

seneste ajourføring 08.12.2015