Mere effektive udleveringsprocedurer: den europæiske arrestordre

En person, der har begået et alvorligt strafbart forhold i et EU-land, men som bor i et andet, kan overføres til det første land for at blive stillet for retten hurtigt og med få administrative byrder.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse.

RESUMÉ

En person, der har begået et alvorligt strafbart forhold i et EU-land, men som bor i et andet, kan overføres til det første land for at blive stillet for retten hurtigt og med få administrative byrder.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

Den forbedrer og forenkler retsprocedurerne, så mennesker fra et andet EU-land, der har begået en alvorlig lovovertrædelse, hurtigere kan overføres.

HOVEDPUNKTER

Den europæiske arrestordre erstatter ordningen for udlevering. Den kræver, at alle nationale judicielle myndigheder, med et minimum af formaliteter og inden en bestemt frist, anerkender og behandler anmodninger fra den judicielle myndighed i et andet EU-land. En arrestordre anmoder om, at en person udleveres, for at:

Arrestordren finder anvendelse på følgende sager:

Proportionel brug af arrestordren

EU-landene skal tage følgende i betragtning (listen er ikke udtømmende):

Når en person bliver anholdt, skal han/hun informeres om indholdet i arrestordren.

I hvilke sager skal EU-landene afslå at behandle en arrestordre?

Regler, der skal sikre proceduremæssige rettigheder i sager angående en europæisk arrestordre

Disse omfatter:

Plads til forbedringer

En rapport fra Europa-Kommissionen fra 2011 fandt, at den europæiske arrestordre har hjulpet EU-landene med at bekæmpe kriminalitet, men at der stadig er flere områder, hvor der er plads til forbedring. De omfatter:

For yderligere oplysninger henvises til den europæiske arrestordre på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2002/584/RIA

7.8.2002

31.12.2003

EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1-20

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2009/299/RIA

28.3.2009

28.3.2011

EUT L 81 af 27.3.2009, s. 24-36

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (Den Europæiske Unions Tidende L 280 af 26.10.2010, s. 1-7).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (Den Europæiske Unions Tidende L 142 af 1.6.2012, s. 1-10).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjepart underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (Den Europæiske Unions Tidende L 294 af 6.11.2013, s. 1-12).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen siden 2007 af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (KOM(2011) 175 endelig udg. af 11.4.2011).

Erklæringer ad artikel 31, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (Den Europæiske Unions Tidende L 246 af 29.9.2003, s. 1-1).

seneste ajourføring 29.07.2015