EU’s frie bevægelighed og ophold

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det:

HOVEDPUNKTER

EU-borgere med et gyldigt identitetskort eller pas:

Derudover

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. april 2004 og skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 30. april 2006.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

Efter udbruddet af covid-19 og indførelsen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen har Europa-Kommissionen vedtaget:

Den 13. oktober 2020 vedtog Rådet en henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien.

VIGTIGE BEGREBER

EU-borger: enhver person, der er statsborger i et EU-land.
Familiemedlem: dette dækker for eksempel ægtefællen, en partner i et registreret partnerskab med en EU-borger og direkte efterkommere under 21 år.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77-123). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35-48).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2004/38/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8-14).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (KOM(2009) 313 endelig af 2.7.2009).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Fri bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer: Fem foranstaltninger, der gør en forskel (COM (2013) 837 final af 25.11.2013).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Bistand til de nationale myndigheder med at bekæmpe misbrug af retten til fri bevægelighed: Håndbog om håndtering af angivelige proformaægteskaber mellem EU-borgere og ikke-EU-statsborgere i relation til EU-reglerne om EU-borgeres fri bevægelighed (COM(2014) 604 final af 26.9.2014).

seneste ajourføring 12.11.2020