Minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus

Dette direktiv fastsætter minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus med henblik på at reducere forskellene mellem de nationale undersøgelsesprocedurer og sikre beslutningstagningens kvalitet i landene i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af flygtningestatus.

RESUMÉ

Direktivet finder anvendelse på alle asylansøgninger *, der indgives på lande i Den Europæiske Unions (EU) område, herunder ved grænsen eller i et transitområde. Direktivet er dog ikke gældende for Danmark, der ikke deltager i samarbejdet om retlige og indre anliggender.

EU-landene har pligt til at anvende dette direktiv på procedurerne for behandling af asylansøgninger på grundlag af Genève-konventionen *. Hvis EU-landene, inden for rammerne af deres asylprocedurer også undersøger ansøgerens berettigelse til andre typer international beskyttelse, skal direktivet anvendes på hele proceduren. Derudover kan de beslutte også at anvende det på ansøgninger om enhver form for international beskyttelse.

Grundlæggende garantier

En asylansøgning kan ikke afvises, udelukkende fordi den ikke er indgivet hurtigst muligt. Endvidere skal EU-landene sikre, at der træffes en individuel, upartisk og objektiv afgørelse.

Ansøgerne har ret til at forblive på medlemsstatens område, så længe der ikke er truffet afgørelse om deres ansøgning.

Derudover skal EU-landeneskal påse, at asylansøgeren:

Der fastsættes yderligere garantier, under visse betingelser, for uledsagede mindreårige *:

Asylansøgernes forpligtelser

EU-landene kan pålægge asylansøgerne at samarbejde med de kompetente myndigheder. De kan således fastsætte, at asylsøgeren:

Procedure for behandlingen

Generelt træffes afgørelser vedrørende asylansøgninger af den besluttende myndighed udpeget af EU-landene. Personalet ved en sådan myndighed skal have den nødvendige viden om de relevante asylregler og flygtningelovgivningen.

Inden den kompetente myndighed træffer afgørelse, kan ansøgeren normalt anmode om en personlig samtale med en person, der i henhold til national lovgivning er kompetent til at forestå en sådan samtale. Samtalen finder normalt sted, uden at ansøgerens familie er til stede, og under forhold, der sikrer en passende fortrolighed. Der skal udarbejdes en skriftlig rapport fra samtalen, og indholdet heraf kan forelægges ansøgeren til godkendelse. Ansøgerens manglende godkendelse af rapporten kan ikke forhindre den ansvarlige myndighed i at træffe afgørelse.

EU-landene frihedsberøver ikke en person alene med den begrundelse, at vedkommende er asylansøger. Hvis en asylansøger frihedsberøves, sikrer EU-landene, at der er mulighed for hurtig domstolsprøvelse. Direktivet vedrørende minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere fastlægger de øvrige regler for tilbageholdelse af asylansøgere.

EU-landene kan i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning lade den uledsagede mindreåriges alder fastslå ved en lægeundersøgelse.

EU-landene skal sikre, at oplysningerne om hver enkelt ansøgning behandles fortroligt.

Procedurer i første instans

Direktivets grundprincipper og grundlæggende garantier gælder fuldt ud for den "normale" procedure for behandling af asylansøgninger. EU-landene kan fastsætte specifikke procedurer som er undtaget fra de grundlæggende principper og garantier i to tilfælde:

EU-landene kan desuden under hensyntagen til direktivets grundprincipper og grundlæggende garantier fastsætte, at der anvendes en hasteprocedure, hvis ansøgningen er åbenbart grundløs, fordi

Et ikke-EU-land udpeget som sikkert oprindelsesland kan kun betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt asylansøger, såfremt den pågældende ikke har anført nogen væsentlige argumenter, der giver anledning til at antage, at det ikke er et sikkert oprindelsesland under hensyn til hans/hendes særlige omstændigheder med hensyn til opnåelse af flygtningestatus i henhold til direktiv 2004/83/EF.

Under særlige omstændigheder kan EU-landene afvise en asylansøgning og undlade at behandle den, når:

EU-landene må kun anvende begrebet sikkert tredjeland, hvis de kompetente myndigheder er overbevist om, at følgende forhold er til stede i det pågældende ikke-EU-land:

Procedurer for fratagelse af flygtningestatus

EU-landene sikrer, at der kan indledes en undersøgelse med henblik på fratagelse af en persons flygtningestatus, hvis der fremkommer nye elementer eller oplysninger, som viser, at der er grund til at tage det berettigede i den pågældendes flygtningestatus op til fornyet overvejelse.

En sådan undersøgelse skal foregå under overholdelse af visse principper. Det skal bl.a. garanteres, at den pågældende informeres om proceduren og får mulighed for under en samtale at fremlægge grunde, der taler mod fratagelsen af den tildelte flygtningestatus.

Klageadgang

EU-landene sikrer, at asylansøgere har ret til effektive retsmidler ved en ret over for en afgørelse truffet vedrørende deres asylansøgning samt over for andre typer afgørelser, der træffes inden for rammerne af asylprocedurerne (herunder også tilbagekaldelse af status eller ansøgningens antagelse).

Kontekst

Det Europæiske Råd i Tammerfors i 1999 besluttede i sine konklusioner, at der skulle indføres et fælles europæisk asylsystem, som bygger på en fuldstændig og inklusiv anvendelse af Genève-konventionen. På kort sigt indebærer dette, at der skal fastsættes fælles standarder for en retfærdig og effektiv asylprocedure, som det fremgår af den resultattavle, Rådet vedtog den 27. marts 2000. På længere sigt indebærer det fastsættelse af en fælles asylprocedure og en ensartet status, som gælder i hele EU.

Dokumentets nøglebegreber

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/85/EF

2.1.2006

1.12.2007(1.12.2008 for artikel 15)

EUT L 326 af 13.12.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 8. september 2010 om anvendelsen af direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne [KOM(2010) 465 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Denne beretning giver et overblik over EU-landenes implementering af direktiv 2005/85/EF i de nationale lovgivninger og problemer med anvendelsen af direktivet.

Beretningen beskriver en række tilfælde af ufuldstændig og ukorrekt implementering samt fejl i forbindelse med anvendelsen af direktivet i EU-landene. Derudover bekræfter vurderingen, at nogle af direktivets fakultative bestemmelser og undtagelsesklausuler har været med til at skabe forskellige ordninger i EU, og at der er betydelig forskel på de proceduremæssige garantier i medlemsstaterne. Det gælder især med hensyn til:

Med henblik på at udbedre proceduremæssige forskelle mellem EU-lande, som ofte skyldes vage og tvetydige standarder i direktivet, har Kommissionen i 2009 vedtaget et ændringsforslag [KOM(2009) 554 endelig].

Seneste ajourføring: 16.10.2010