Ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2000/43/EF — gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Undtagelser fra princippet om ligebehandling

Retsmidler og håndhævelse

En person, der mener sig krænket, skal kun anføre formodning om forskelsbehandling, hvorefter det påhviler den indklagede at bevise, at der ikke har fundet forskelsbehandling sted.

Dialog mellem arbejdsmarkedets parter og med civilsamfundet

Organer for fremme af princippet

Hvert EU-land skal oprette mindst ét organ, der har til formål at bekæmpe forskelsbehandling, som især har ansvaret for at hjælpe ofrene og indlede uafhængige undersøgelser.

Rådets henstilling

I 2013 vedtog Rådet en henstilling, som opfordrede til at træffe foranstaltninger på en række områder, herunder bekæmpelse af forskelsbehandling, for at styrke integrationen af romaer. Henstillingen bygger på direktiv 2000/43/EF og understreger betydningen af dens praktiske håndhævelse.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 19. juli 2000. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 19. juli 2003.

BAGGRUND

Lissabontraktaten (artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) giver EU retsgrundlaget for at bekæmpe alle former for forskelsbehandling på baggrund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

* VIGTIGE BEGREBER

Direkte forskelsbehandling: når en person på grund af race eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Indirekte forskelsbehandling: hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse særligt ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Chikane: når en uønsket optræden i relation til race eller etnisk oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Repressalier: urimelig eller ond behandling af en person, som klager over forskelsbehandling, eller som hjælper en anden med at klage over forskelsbehandling.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22-26)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Anvendelsen af direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (KOM(2006) 643 endelig udg. af 30.10.2006)

Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1-7)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Fælles beretning om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (»direktivet om racelighed«) og af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (»direktivet om beskæftigelseslighed«) (COM(2014) 2 final af 17.1.2014)

seneste ajourføring 23.02.2017