Gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne

 

RESUMÉ AF:

Konvention om gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne

Rådets retsakt om udarbejdelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN OG RETSAKTEN?

Det tilstræbes med konventionen at tilskynde til og lette den gensidige bistand mellem de retlige myndigheder og politi- og toldmyndighederne i straffesager og at gøre det retlige samarbejde hurtigere og mere effektivt. Den supplerer Europa-Rådets konvention af 1959 om gensidig retshjælp i straffesager og tillægsprotokollen hertil af 1978.

Med retsakten godkendes konventionen på vegne af EU.

HOVEDPUNKTER

Anmodninger om gensidig retshjælp

Særlige former for gensidig retshjælp

Aflytning af telekommunikation

Særlige bestemmelser for visse medlemsstater

Der er fastsat særlige bestemmelser med hensyn til:

HVORNÅR GÆLDER RETSAKTEN OG KONVENTIONEN FRA?

Konventionen trådte i kraft den 23. august 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Kontrollerede leverancer: teknikken med at tillade ulovlige eller mistænkelige sendinger af narkotika eller stoffer til erstatning for disse, udføre, gennemføre eller indføre på en eller flere medlemsstaters område med de kompetente myndigheders vidende eller under deres tilsyn med henblik på at identificere personer, der er indblandet i udøvelse af strafbare handlinger.

HOVEDDOKUMENTER

Konvention udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater - Erklæring fra Rådet ad artikel 10, stk. 9 - Erklæring fra Det Forenede Kongerige (1) ad artikel 20 (EUT C 197 af 12.7.2000, s. 3-23)

Rådets retsakt af 29. maj 2000 om udarbejdelse i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (EUT C 197 af 12.7.2000, s. 1-2)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Protokol udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (EUT C 326 af 21.11.2001, s. 2-8)

Meddelelse fra generalsekretæren for Den Europæiske Union i henhold til artikel 30, stk. 2, i konventionen, udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (EUT C 197 af 12.7.2000, s. 24)

seneste ajourføring 10.09.2018(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.