"Eurodac"-systemet

Formålet med forordningen er at oprette et system til sammenligning af asylansøgeres og nogle kategorier af illegale indvandreres fingeraftryk. Det skal lette anvendelsen af Dublin II, som indeholder bestemmelser til fastsættelse af, hvilket land i Den Europæiske Union (EU-land) der er ansvarligt for behandlingen af en asylansøgning.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen.

RESUMÉ

Ved hjælp af Eurodac-systemet kan landene i Den Europæiske Union (EU-landene) fastslå asylansøgernes identitet og identiteten af personer, der er blevet pågrebet i forbindelse med ulovlig overskridelse af Unionens ydre grænser. Ved at sammenligne fingeraftrykkene kan EU-landene kontrollere, om en asylansøger eller en udlænding, der opholder sig ulovligt på dens område, allerede har indgivet en ansøgning i et andet EU-land, eller om en asylansøger ulovligt har bevæget sig ind på EU's territorium.

Eurodac består af en central enhed, som forvaltes af Europa-Kommissionen, en central edb-database med fingeraftryk og elektroniske midler til fremsendelse mellem EU-landene og den centrale database.

Ud over fingeraftrykkene omfatter de oplysninger, som EU-landene skal fremsende

Oplysningerne registreres for personer, der er fyldt 14 år, og sendes til den centrale enhed via nationale adgangspunkter.

For asylansøgere opbevares oplysningerne i ti år. Opnår den pågældende statsborgerskab i et EU-land, skal oplysningerne straks slettes. Hvad angår udlændinge, der pågribes i forbindelse med ulovlig overskridelse af de ydre grænser, opbevares oplysningerne i to år fra den dato, hvor fingeraftrykkene blev optaget. Oplysningerne slettes dog straks og inden udløbet af to år, hvis den pågældende udlænding:

Hvad angår udlændinge, der opholder sig ulovligt i et EU-land, er det muligt at sammenligne deres fingeraftryk med de fingeraftryk, der er registreret i den centrale database, for at kontrollere, om den pågældende har indgivet en asylansøgning i et andet EU-land. Disse fingeraftryk, der fremsendes med henblik på sammenligning, opbevares ikke længere i Eurodac.

Med hensyn til beskyttelsen af personoplysninger skal EU-lande, der sender data til Eurodac, sikre, at optagelsen af fingeraftryk samt alle handlinger i forbindelse med behandling, videregivelse, lagring og sletning af oplysningerne foregår på lovlig vis. Kommissionen sørger for, at denne forordning anvendes på korrekt vis i den centrale enhed og træffer de nødvendige foranstaltninger for at garantere den centrale enheds sikkerhed. Den skal underrette Europa-Parlamentet og Rådet om de foranstaltninger, den træffer.

EU-landenes databehandling overvåges af de nationale tilsynsmyndigheder og Europa-Kommissionens databehandling overvåges af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.

Ud over alle EU-landene finder denne forordning anvendelse på lande, der (på baggrund af internationale aftaler) anvender Dublin II-forordningen dvs. Island, Norge og Schweiz.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning nr. 2725/2000

15.12.2000

-

EFT L 316 af 15.12.2000

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen [Den Europæiske Unions Tidende L 62 af 5.3.2002]. Rådet har i overensstemmelse med Eurodac-forordningens artikel 22 vedtaget en række bestemmelser for at sikre videregivelse og sammenligning af fingeraftryk samt fastlæggelse af den centrale enheds opgaver. Den centrale enhed opstiller de tekniske krav for videregivelsen af fingeraftryk ad elektronisk vej. Et referencenummer gør det muligt at henføre fingeraftryksoplysningerne til én bestemt person og at fastslå, hvilket EU-land der har videregivet oplysningerne. Referencenummeret består af et eller flere bogstaver og en kode. For at gøre det muligt at sammenligne fingeraftrykkene sikrer EU-landene, at videregivelsen har en "passende kvalitet".

Som hovedregel skal den centrale enhed behandle anmodningerne om sammenligning inden for 24 timer (undtagen i hastesager) i den rækkefølge, den har modtaget ansøgningerne.

Aftaler

Rådets afgørelse 2008/147/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz [Den Europæiske Unions Tidende L 53 af 27.2.2008]. Med aftalen bliver bestemmelserne i Dublin- og Eurodac-forordningerne samt tilhørende forordninger om gennemførelse gældende for Schweiz i landets relationer med EU-landene. Aftalen trådte i kraft 1. marts 2008 og beskriver rettigheder og forpligtelser mellem Schweiz og EU-landene i relation til forordningerne. Hvis forpligtelserne misligholdes, kan aftalen suspenderes eller ophæves. Et blandet udvalg bestående repræsentanter for Schweiz og EU-landene nedsættes. Udvalget skal undersøge gennemførelsen og den praktiske anvendelse af bestemmelserne i Dublin/Eurodac-reglerne. I korrespondancen, der ligger som bilag til aftalen, fremgår det, at møder i det blandede udvalg mellem EU og Island og Norge (se herunder) og mellem EU og Schweiz bliver afholdt samtidig.

Rådets afgørelse 2006/188/EF af 21. februar 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, og Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen til også at omfatte Danmark [Den Europæiske Unions Tidende L 66 af 8.3.2006].

Rådets afgørelse 2001/258/EF af 15. marts 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge [Den Europæiske Unions Tidende L 93 af 3.4.2001].

Rapporter

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 2. august 2010 – Årsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om Eurodacs centrale enheds virksomhed i 2009 [KOM(2010) 415 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Den syvende årsrapport om Eurodacs Centrale Enhed beskriver systemets forvaltning og virksomhed for 2009. Rapporten vurderer Eurodacs resultater og omkostningseffektivitet og kvaliteten i tjenesterne.

Hvad angår forvaltningen af systemet foretages en opgradering af Eurodac systemet på grund af en stigende mængde oplysninger og den naturlige forældelse af den tekniske platform, samt på grund af uforudsigelige tendenser i Eurodacs transaktionsmængder.

Rapportens Bilag indeholder statistik over asylansøgninger (kategori 1), personer pågrebet i forbindelse med en ulovlig passage af EU’s ydre grænser (kategori 2) og personer, der er pågrebet, mens de ulovligt opholdt sig på et EU-lands område (kategori 3). Hvor transaktionsmængden for både kategori 1 og 3 data har været i fortsat stigning ligesom året før, har man set et drastisk fald i mængden af kategori 2 data.

Generelt betragtes den centrale enheds resultater for så vidt angår hastighed, søgningsresultater, sikkerhed og omkostningseffektivitet som tilfredsstillende. Dog vækker for store forsinkelser i overførslen af oplysninger til Eurodacs centrale enhed fortsat bekymring.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 25. september 2009 – Årsrapport til Rådet og Europa-Parlamentet om Eurodacs centrale enheds virksomhed i 2008 [KOM(2009) 494 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 26. januar 2009 – Årsrapport til Rådet og Europa-Parlamentet om Eurodacs centrale enheds virksomhed i 2007 [KOM(2009) 13 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 11. september 2007 – Årsrapport til Rådet og Europa-Parlamentet om Eurodacs centrale enheds virksomhed i 2006 [SEK(2007) 1184 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 6. juni 2007 om evalueringen af Dublin-systemet [KOM(2007) 299 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 191 af 17.8.2007]. Kommissionen er af den opfattelse, at målene for Dublin-systemet (Dublin II-forordningen og Eurodac-forordningen) globalt set er blevet opfyldt i vid udstrækning. Den tilføjer, at der dog stadig er visse punkter, som giver anledning til bekymring, både angående den praktiske anvendelse af systemet og systemets effektivitet. Kommissionen har derfor til hensigt at foreslå ændring af begge forordninger.

Arbejdsdokument fra Kommissionen – tredje årsberetning om den centrale enhed i Eurodacs aktiviteter [SEK (2006) 1170 – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Arbejdsdokument fra Kommissionen – anden årsberetning om den centrale enhed i Eurodacs aktiviteter [SEK (2005) 839 – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Arbejdsdokument fra Kommissionen – første årsberetning om den centrale enhed i Eurodacs aktiviteter [SEK (2004) 557 – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 11.08.2010