EU-udformning af opholdstilladelser

 

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 — ensartet udformning af opholdstilladelser til statsborgere fra ikke-EU-lande

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fastlægger en ensartet udformning af opholdstilladelser og de oplysninger, som de skal indeholde, for statsborgere i ikke-EU-lande, der opholder sig lovligt i EU.

HOVEDPUNKTER

Forordning (EF) nr. 380/2008 ændrer forordning (EF) nr. 1030/2002, hvad angår indførelsen af biometriske identifikatorer* i den ensartede udformning af opholdstilladelserne.

Forordning (EU) 2017/1954 blev vedtaget, fordi den nuværende standardmodel for opholdstilladelse har været anvendt i mere end 20 år.

Den indfører en ny ensartet skabelon til tilladelser med nye sikkerhedskarakteristika, som skal forebygge efterligninger. De billede- og tekstspecifikationer, der er beskrevet i bilaget til forordning (EU) 2017/1954, erstatter de, der fremgår af den oprindelige forordning fra 2002. EU-landene har en seks måneders overgangsperiode til at opbruge de eksisterende lagre af opholdstilladelser.

Denne forordning er ikke bindende for hverken Det Forenede Kongerige (1) eller Irland, og inden seks måneder efter vedtagelsen træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning.

HVORNÅR GLÆDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EF) nr. 1030/2002 trådte i kraft den 15. juni 2002.

Forordning (EU) 2017/1954 træder i kraft senest 15 måneder efter, at Europa-Kommissionen har vedtaget nye, supplerende tekniske specifikationer for opholdstilladelser.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Biometriske identifikatorer: brugen af én eller flere karakteristika ved en person (fingeraftryk, ansigtsstruktur, iris), der lagres på et medium såsom et intelligent kort, en stregkode eller et dokument, til kontrol af identiteten på den person, der fremviser dokumentet.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1-7).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1030/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1-7).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 04.04.2018(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.