Forsigtighedsprincippet

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2000) 1 endelig udg.) om forsigtighedsprincippet

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

HOVEDPUNKTER

Forsigtighedsprincippet omhandles i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det skal sikre et forhøjet niveau med hensyn til miljøbeskyttelse i kraft af præventive beslutninger i tilfælde af risici. I praksis kan forsigtighedsprincippet imidlertid anvendes meget bredere og dækker ligeledes forbrugerpolitik, fødevarelovgivning i Den Europæiske Union (EU) samt menneskers, dyrs og planters sundhed.

Definitionen af princippet skal ligeledes have positive konsekvenser på internationalt plan med det formål at sikre et passende beskyttelsesniveau for miljø og sundhed i internationale forhandlinger. Princippet er anerkendt i flere internationale konventioner og findes navnlig i aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS-aftalen), som er indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Anvendelse af forsigtighedsprincippet

I henhold til Europa-Kommissionen kan forsigtighedsprincippet anvendes, når potentielt farlige følger af et fænomen, et produkt eller en proces kan identificeres gennem en videnskabelig, objektiv evaluering, men denne evaluering ikke gør det muligt at fastslå risikoen med tilstrækkelig stor sikkerhed.

Anvendelsen af princippet sker med andre ord i forbindelse med risikoanalysen (som ud over risikovurderingen består af risikostyring og risikoformidling) og især i forbindelse med rammerne af risikostyringen, som svarer til beslutningstagningsfasen.

Kommissionen understreger, at forsigtighedsprincippet alene kan anvendes i tilfælde af en potentiel risiko, og at det under ingen omstændigheder kan begrunde en vilkårlig beslutning.

Anvendelse af forsigtighedsprincippet er med andre ord alene berettiget, når tre forudsætninger er opfyldt

Forsigtighedsforanstaltninger

Myndigheder med ansvar for risikostyring kan ud fra risikoniveauet beslutte at handle - eller ikke at handle. I tilfælde af høj risiko kan flere kategorier af foranstaltninger vedtages. Der kan være tale om afbalancerede retsakter, finansiering af forskningsprogrammer, information til offentligheden, etc.

Fælles retningslinjer

Tre specifikke principper bør danne baggrund for anvendelsen af forsigtighedsprincippet

Derudover finder de generelle principper for risikostyring stadig anvendelse i forbindelse med forsigtighedsprincippet. Der er tale om følgende fem principper

Bevisbyrde

I hovedparten af tilfældene skal de europæiske forbrugere og de foreninger, der repræsenterer dem, påvise den fare, der eventuelt er knyttet til en proces eller et produkt, når dette er kommet på markedet, undtaget er dog lægemidler, pesticider og fødevaretilsætningsstoffer.

I tilfælde af en foranstaltning, der er truffet i medfør af forsigtighedsprincippet, kan det kræves, at producenten, fabrikanten eller importøren påviser produktets ufarlighed. Denne mulighed skal undersøges tilfælde for tilfælde. Den kan ikke anvendes generelt for alle produkter eller processer, der frigives på markedet.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens meddelelse om anvendelse af forsigtighedsprincippet (KOM(2000) 1 endelig af 2. februar 2000)

seneste ajourføring 30.11.2016