Mærkning af færdigpakkede varer

For varer i færdigpakninger og varer, der er afmålt i forvejen, og deres indhold skal varens vægt eller volumen angives på pakken på en ensartet måde under hensyntagen til visse måletekniske betingelser.

RESUMÉ

Mærkningen på færdigpakninger* og færdigpakkede varer* skal indeholde en række oplysninger, som har betydning for forbrugeren.

Sådanne færdigpakkede varer sælges i enheder med konstant forudbestemt vægt eller volumen, som påfyldningsvirksomheden har valgt. Vægt- eller volumenenheden skal være:

Mærkning med »e-mærket«

Færdigpakninger kan forsynes med et lille »e« på højst 3 mm i højden som bevis for, at færdigpakningen på påfyldningsvirksomhedens eller importørens ansvar opfylder forskrifterne i dette direktiv med hensyn til kvalitet og metrologiske kontroller (bilag I, punkt 5, og bilag II).

Bogstavet skal placeres inden for samme synsfelt som vægt- eller volumenangivelsen.

Anførelse af vægt eller volumen

Anførelse på etiketten af volumen for væsker og vægt for andre varer er obligatorisk.

Derudover skal der for færdigpakkede varer på etiketten oplyses om de i handelen gængse vægt- og volumenstørrelser, eller de nationale bestemmelser i det land, hvor varen sælges, skal følges, hvis disse oplysninger er forskellige fra EU-land til EU-land.

EU-landene kan ikke forbyde eller indskrænke markedsføringen af færdigpakninger, og som opfylder forskrifterne og kontrolbestemmelserne i dette direktiv vedrørende angivelse af volumen eller vægt og de anvendte målemetoder.

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Det gælder fra den 23. januar 1976. De fleste EU-lande skulle gennemføre det i national lovgivning inden den 22 juli 1977. Belgien, Irland og Det Forenede Kongerige skulle gennemføre det i national lovgivning inden den 31. december 1979.

VIGTIGE BEGREBER

* Færdigpakning: den enhed, der består af en vare og den individuelle emballage, i hvilken den er pakket.

* Færdigpakkede varer: en vare er færdigpakket, når den uden køberens tilstedeværelse er pakket i en emballage af en hvilken som helst art på en sådan måde, at mængden af den i emballagen indeholdte vare har en forudbestemt størrelse, som ikke kan ændres, uden at pakningen åbnes eller undergår en synlig ændring.

DOKUMENT

Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger (EFT L 46 af 21.2.1976, s. 1-11)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 76/211/EØF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18-63). Se konsolideret version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003, om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24-28). Se konsolideret version.

seneste ajourføring 14.12.2015