Beskyttelse af forbrugerne mod urimelige kontraktvilkår

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

Direktiv (EU) 2019/2161 om ændring af direktiv 93/13/EØF og direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Direktiv 93/13/EØF

Sanktioner

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVERNE FRA?

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29-34).

Efterfølgende ændringer til direktiv 93/13/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2161 af 27. november 2019 om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU, for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse (EUT L 328 af 18.12.2019, s. 7-28).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens meddelelse — Vejledning til fortolkning og anvendelse af Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EUT C 323 af 27.9.2019, s. 4-92)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — En ny aftale for forbrugerne (COM(2018) 183 final, 11.4.2018).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1-26).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 10.03.2020