EU’s fælles merværdiafgiftssystem (moms)

 

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 2006/112/EF — EU’s fælles merværdiafgiftssystem (moms)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet omarbejder og ophæver det oprindelige sjette direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem (moms) for at præcisere EU’s gældende lovgivning vedrørende moms.

HOVEDPUNKTER

Der pålægges moms på alle transaktioner, der udføres i EU mod betaling af en afgiftspligtig person, dvs. enhver enkeltperson eller ethvert organ, der leverer varer og ydelser i forbindelse med sin forretning. Import foretaget af disse personer skal også pålægges moms.

Afgiftspligtige transaktioner omfatter levering af varer og ydelser inden for et EU-land, erhvervelser af varer inden for EU (varer, der er leveret og afsendt eller transporteret af en virksomhed i et EU-land til en virksomhed i et andet) samt indførsel af varer til EU fra lande udenfor.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 1. januar 2007, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 1. januar 2008.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1-118).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2006/112/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og ydelser over en bestemt værdi (EUT L 329 af 27.12.2018, s. 3-7).

Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1-18).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (EUT L 292 af 10.11.2009, s. 5-30).

Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23-28).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6-12).

Rådets direktiv 2006/79/EF af 5. oktober 2006 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande (kodificeret udgave) (EUT L 286 af 17.10.2006, s. 15-18).

seneste ajourføring 15.04.2019