Det europæiske år for interkulturel dialog (2008)

I lyset af de mange udvidelser af Den Europæiske Union (EU) og den øgede mobilitet blandt borgerne har det fået stor betydning, at EU-landene giver de forskellige kulturer de nødvendige indflydelsesmuligheder. I dette perspektiv vil EU skabe et redskab, som skal sætte fokus på og bidrage til at fremme kulturområdet med henblik på at inddrage borgerne i forvaltningen af den kulturelle mangfoldighed. Som følge heraf har Kommissionen foreslået, at 2008 bliver det europæiske år for interkulturel dialog.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1983/2006/EF af 18. december 2006 om det europæiske år for interkulturel dialog (2008).

RESUMÉ

Med denne beslutning udnævnes år 2008 hermed til det europæiske år for interkulturel dialog. Hovedformålet med dette år er at fremhæve den interkulturelle dialog, der er vigtig for at skabe respekt om kulturel mangfoldighed, forbedre sameksistens i dagens mangfoldige samfund og fremme et aktivt europæisk borgerskab.

Tiltaget afspejler også en række af de prioriteringer, der er fastsat i Lissabon-strategien, idet den interkulturelle dialog kan bidrage til at opfylde de økonomiske målsætninger. I en videnbaseret økonomi er der således brug for borgere, der er i stand til at tilpasse sig forandringer og drage nytte af alle former for innovation.

Målsætninger

Det europæiske år for interkulturel dialog søger at øge synligheden, effektiviteten og sammenhængen i all EU-programmer og tiltag, der bidrager til interkulturel dialog, for eksempel Europa for borgerne (2007-13) og programmet ”Kultur”. Dette initiativ sigter også mod at integrere – så vidt som muligt – interkulturel dialog i andre EU-politikker, tiltag og programmer.

Årets overordnede målsætninger fokuserer på:

Støttemodtagere

Året henvender sig især til EU-landene. Det vil blive sikret, at Året og de eksterne initiativer til fremme af interkulturel dialog supplerer hinanden. Navnlig vil Kommissionen bestræbe sig på at involvere EU-kandidatlande i Årets aktiviteter.

Mål og midler

Kommissionen minder om, at initiativet ikke sætter grænser for nationale foranstaltninger, men blot tilføjer dem en EU-dimension.

Året vil blive gennemført med udgangspunkt følgende typer foranstaltninger:

Det er også planen at yde ikke-finansiel støtte i form af tilladelse til at anvende logoet og andet materiale med tilknytning til det europæiske år for interkulturel dialog. Denne støtte kan ydes til initiativer iværksat af offentlige eller private organer, såfremt disse organer kan påvise over for Kommissionen, at de pågældende initiativer kan forventes at bidrage væsentligt til realiseringen af Årets mål.

Det europæiske år for interkulturel dialog har et anslået budget på 10 mio. EUR.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 1983/2006/EF

31.12.2006

-

EUT L 412 af 30.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Evaluering af det europæiske år for interkulturel dialog 2008 [KOM(2010) 361 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende]. Denne rapport giver en vurdering af relevans, ekstern sammenhæng, effektivitet, gennemslagskraft og bæredygtighed af det europæiske år (2008) for Interkulturel dialog. Generelt blev Året opfattet som relevant for aktørernes behov og for de udfordringer, der ligger i kulturel mangfoldighed. Der var sammenhæng med eksisterende programmer og politikker, hvilket sås tydeligst på internationalt og europæisk niveau. Ressourcerne blev forvaltet effektivt hovedsagligt som følge af en tosporet tilgang til at gennemføre Året. Aktiviteter, herunder de der modtog supplerende støtte fra medlemsstaterne, opfyldte målsætningerne for Året. Året øgede den almindelige bevidsthed om interkulturel dialog, bragte en lang række aktører på banen og frembragte adskillige relevante aktiviteter, omendskønt påvirkning af holdningen i den brede befolkning, mobilisering af forskellige politikområder og igangsættelse af strukturelle ændringer i forvaltninger var af mindre omfang.

Som opfølgning på Året anbefales det, at Kommissionen og EU-landene iværksætter tiltag for at:

Seneste ajourføring: 12.10.2010