Reduktion af forurening fra lette motorkøretøjer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 715/2007 — typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Forordning (EC) nr. 715/2007:

Forordning (EU) 2018/858:

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen gælder for lette køretøjer, som vejer under 2,6 ton.

Fabrikanter skal:

Nationale myndigheder skal:

Kommissionen undersøger løbende de procedurer, test, krav og emissionsgrænseværdier, der er fastsat i lovgivningen, og opdaterer dem løbende i gennemførelseslovgivning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 3. januar 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Forureningsbegrænsende anordning: mekanisme eller udstyr, der f.eks. fjerner forurenende stoffer fra udstødningsgas fra biler, som ellers ville blive sluppet ud i atmosfæren.
Typegodkendelse: den procedure, hvorved et produkt godkendes med hensyn til at opfylde en række lovgivningsmæssige og tekniske minimumskrav.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1-16).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 715/2007 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1-218).

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1-643).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1-160).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 08.10.2019