Miljøkvalitetskrav til overfladevand

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Direktivet fastsætter miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer og otte andre forurenende stoffer. Disse stoffer omfatter metallerne cadmium, bly, kviksølv og nikkel samt deres metalforbindelser, benzen, polyaromatiske kulbrinter (PAH) og adskillige pesticider. Flere af disse prioriterede stoffer er klassificeret som farlige.

Miljøkvalitetskravene i direktiv 2008/105/EF udgør begrænsninger i koncentrationen af prioriterede stoffer og otte andre forurenende stoffer i vand (eller biota*), dvs. tærskler, som ikke må overskrides, hvis der skal opnås god kemisk tilstand. Der er to typer vandkrav:

Miljøkvalitetskravene er forskellige for:

EU-landene skal sikre overholdelse af vandmiljøkravene. De skal også træffe foranstaltninger til at sikre, at de koncentrationer af stoffer, som har tendens til at blive akkumuleret i sedimenter og/eller biota, ikke øges markant.

Direktiv 2013/39/EU

Med direktiv 2013/39/EU blev vandmiljøkravene for 7 ud af de 33 oprindeligt prioriterede stoffer opdateret i tråd med den seneste videnskabelige og tekniske viden om disse stoffers egenskaber.

De reviderede vandmiljøkrav for disse 7 eksisterende prioriterede stoffer skulle for første gang tages i betragtning i EU-landenes vandområdeplaner fra den 22. december 2015 med henblik på at opnå god kemisk tilstand for de stoffer inden den 22. december 2021.

Det omfattede 12 nye identificerede prioriterede stoffer, for hvilke vandmiljøkravene skulle tages i betragtning ved udarbejdelsen af supplerende overvågningsprogrammer og i foreløbige indsatsprogrammer, der forelægges for Europa-Kommissionen inden udgangen af 2018 med det formål at opnå god kemisk status for de stoffer inden den 22. december 2027.

Observationsliste

Kommissionen skulle også i henhold til direktiv 2013/39/EU udarbejde en observationsliste over stoffer, for hvilke der skal indsamles EU-dækkende overvågningsdata for at understøtte kommende prioriteringsrunder. Den seneste observationsliste etableres ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/840.

Blandingszoner

I henhold til direktiv 2008/105/EF skal EU-landene udpege blandingszoner nær udledningspunkter, hvor vandmiljøkravene kan overskrides, forudsat at resten af overfladevandområdet opfylder kravene. Disse områder skal være klart identificeret i de vandområdeplaner, der er udarbejdet i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

Oversigter

EU-landene skal for hvert vandområdedistrikt opstille en oversigt over alle emissioner, udledninger og tab som angivet i bilag I, del A til direktivet. Kommissionen vil på basis af denne oversigt kontrollere, om man tilnærmer sig målene om:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 13. januar 2009, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 13. juli 2010.

BAGGRUND

Overholdelse af miljøkvalitetskravene skal gavne både offentligheden og miljøet. Det skal begrænse udgifterne til behandling af overfladevand, der bruges til fremstilling af drikkevand, og forbedre sundheden for planter og dyr, der lever i vandet, og for husdyr, der drikker det.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Overfladevand: Vandløb, søer, overgangsvande og kystfarvande. Overfladevand omfatter også territorialfarvande for så vidt angår kemisk tilstand.
Biota: plante- eller dyrelivet på et givet levested eller område

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84-97)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2008/105/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/840 af 5. juni 2018 om oprettelse af en observationsliste over stoffer med henblik på EU-dækkende overvågning inden for vandpolitikken i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495 (EUT L 141af 7.6.2018, s. 9-12)

seneste ajourføring 26.10.2018