Strategi for havmiljøet

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Direktivet bygger på eksisterende EU-lovgivning og dækker bestemte elementer af havmiljøet, som ikke behandles i andre politikker, som f.eks. vandrammedirektivet, habitatdirektivet eller fugledirektivet.

NYLIGE UDVIKLINGER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. juli 2008. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 15. juli 2010.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

god miljøtilstand: dette vedrører økologisk mangfoldige og dynamiske have og oceaner, der er rene, sunde og produktive. Målet er at sikre, at havmiljøet beskyttes til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19-40)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2010/477/EU af 1. september 2010 om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder (EUT L 2323 af 2.9.2010, s. 14-24)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22-61)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1380/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Første fase af gennemførelsen af havstrategirammedirektivet (2008/56/EF) — Europa-Kommissionens vurdering og vejledning (COM(2014) 97 final af 20.2.2014)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Innovation i den blå økonomi: indfrielse af havenes potentiale for vækst og beskæftigelse (COM(2014) 254 final/2 af 8.5.2014)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135-145)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt med etableringen af beskyttede havområder (som fastsat ved artikel 21 i havstrategirammedirektivet (direktiv 2008/56/EF)) (COM(2015) 481 final af 1.10.2015)

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — International havforvaltning: En dagsorden for havenes fremtid (JOIN(2016) 49 final af 10.11.2016)

seneste ajourføring 23.02.2017