Genèvekonventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

 

RESUMÉ AF:

Konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

Afgørelse 81/462/EØF om indgåelse af konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN OG AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

Grænseoverskridende luftforurening over store afstande defineres som udledning af stoffer i luften, direkte eller indirekte som følge af menneskelige aktiviteter, der har sundhedsskadelig effekt for mennesker eller miljøet i et andet land, og hvor udledningen fra enkelte emissionskilder eller grupper af kilder ikke kan fastlægges.

Der er i alt udarbejdet følgende otte enkeltstående protokoller under konventionen.

Politisk samarbejde

Konventionen pålægger parterne at udvikle og gennemføre hensigtsmæssige politikker og strategier, herunder især systemer til forvaltning af luftkvaliteten.

Parterne mødes regelmæssigt og mindst én gang årligt for at gøre status på fremskridtene og samordne indsatsen i tilknytning til konventionen.

Videnskabeligt samarbejde

Parterne har aftalt at gennemføre samordnede forsknings- og udviklingsaktiviteter, navnlig for at reducere emissioner af de vigtigste luftforurenende stoffer, overvåge og måle emissionsniveauer og koncentrationer af disse stoffer og forstå deres virkninger for sundheden og miljøet.

Udveksling af oplysninger

Parterne har aftalt at udveksle oplysninger, navnlig data vedrørende:

Samarbejde om overvågning af forurening

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Konventionen trådte i kraft den 16. marts 1983, 90 dage efter datoen for tidspunktet for deponeringen af det 24. instrument til ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENTER

Konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande — Resolution om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EUT L 171 af 27.6.1981, s. 13-24).

Rådets afgørelse 81/462/EØF af 11. juni 1981 om indgåelse af konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EUT L 171 af 27.6.1981, s. 11-12).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse (EU) 2017/1757 af 17. juli 2017 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring til 1999-protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (EUT L 248 af 27.9.2017, s. 3-75).

Rådets afgørelse (EU) 2016/768 af 21. april 2016 om godkendelse af ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EUT L 127 af 18.5.2016, s. 8-20).

Rådets afgørelse (EU) 2016/769 af 21. april 2016 om godkendelse af ændringerne til protokollen fra 1998 om persistente organiske miljøgifte til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EUT L 127 af 18.5.2016, s. 21-31).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17-119).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2010/75/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35-36).

Protokol til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004 s. 37-71).

Rådets afgørelse 2003/507/EF af 13. juni 2003 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (EUT L 179 af 17.7.2003, s. 1-2).

Protokol til Konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (EUT L 179 af 17.7.2003, s. 3-54).

Rådets afgørelse 2001/379/EF af 4. april 2001 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af tungmetalprotokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EFT L 134 af 17.5.2001, s. 40).

Τungmetalprotokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EFT L 134 af 17.5.2001, s. 41-64).

Rådets afgørelse 98/686/EF af 23. marts 1998 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående yderligere begrænsning af emissionen af svovl (EFT L 326 af 3.12.1998, s. 34).

Protokol til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående yderligere begrænsning af emissionen af svovl (EFT L 326 af 3.12.1998, s. 35-56).

Rådets afgørelse 93/361/EØF af 17. maj 1993 om Fællesskabets tiltrædelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende forurening over store afstande, angående begrænsning af emissionen af kvælstofoxider og disses transport på tværs af grænserne (EFT L 149 af 21.6.1993, s. 14-15).

Protokol til konventionen af 1979 om grænseoverskridende forurening over store afstande, angående begrænsning af emissionen af kvælstofoxider og disses transport på tværs af grænserne (EFT L 149 af 21.6.1993, s. 16-26).

Rådets afgørelse 86/277/EØF af 12. juni 1986 om indgåelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, om langsigtet finansiering af samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP) (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 1).

Protokol til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, om langsigtet finansiering af samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP) (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 2-5).

seneste ajourføring 08.09.2020